Historisk arkiv

Kulturdepartementet tildeler fem millioner til kulturlokaler for frivilligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet gir et særskilt tilskudd på fem millioner kroner til kulturlokaler for frivilligheten. Tilskuddet gis til lokaler som faller utenfor eksisterende stimuleringsordninger tilknyttet Covid-19-pandemien.

- Vi vet at tilgang på lokaler kan være en utfordring for frivilligheten. Enkelte lokale grendehus, ungdomshus, samfunnshus, bygdehus eller liknende som driver ikke-fortjenestebasert aktivitet faller utenfor stimuleringsordningen fordi de ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret. Jeg er glad for at vi nå kan gi disse et eget tilskudd, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Tilskuddet vil bli utbetalt til Noregs Ungdomslag som vil videreformidle støtten til berørte kulturlokaler for frivilligheten som har hatt merkostnader eller mindreinntekter som følge av pandemien. Midlene skal brukes til den frivillige delen av virksomheten.

– Frivilligheten har en høy verdi, både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. Regjeringen fikk tidlig på plass gode ordninger for å ivareta frivilligheten i Norge gjennom pandemien, slik at vi har en sterk frivillig bevegelse også etter at pandemien er over, sier Raja.

Innretningen på ordningen og kriterier for videre fordeling fastsettes av departementet i dialog med Noregs Ungdomslag som får ansvaret for videre oppfølging og kontroll.