Historisk arkiv

Varsler nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I forbindelse med markeringen av Safer Internet Day, varsler regjeringen en samordning og styrking av den offentlige innsatsen for å trygge barn og unges digitale liv.

Barne- og ungdomskulturmeldingen

I mars vil Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legge fram en barne- og ungdomskulturmelding. Ett av temaene i meldingen vil være muligheter og risikofaktorer i barn og unges digitale hverdag.

– Det digitale livet gir våre barn og unge enorme muligheter til blant annet å finne musikk, film, teater eller andre ting som engasjerer. Samtidig må myndighetene ha en samordnet innsats for å trygge barna våre på disse flatene. Det ønsker vi å oppnå ved å legge frem en strategi for trygg digital oppvekst, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

En stadig større del av livene til barn og ungdom foregår i dag på, eller integrert med, digitale plattformer. Dette gir enorme muligheter, men også utfordringer knyttet til eksponering for voldelig innhold, innhold om selvskading, markedsførings- og kroppspress, hets og sjikane, desinformasjon og fare for nettovergrep osv.

Nasjonal strategi

Strategiarbeidet vil ta utgangspunkt i en avveining mellom på den ene siden barn og unges rett til ytrings- og informasjonsfrihet og kulturell deltakelse, og på den andre siden retten til beskyttelse og trygge oppvekstforhold.

– Viktige elementer i arbeidet vil være å jobbe systematisk med kunnskapsinnhenting og forskning, utvikle råd og veiledning, samt bistå med kunnskapsdeling på tvers av aktører og sektorer, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

En nasjonal strategi vil også være et verktøy for forankring og samordning av annen innsats på feltet. Regjeringen vil blant annet, som en del av regjeringens samlede innsats for en trygg digital oppvekst, legge fram en egen strategi mot internettrelaterte overgrep.

– Vi skal bekjempe overgrep mot barn på nett. Da må politi, hjelpeapparat og andre samarbeide bedre enn i dag. Samtidig skal vi også forebygge overgrep ved å gjøre barn trygge på nett og gi voksne råd og hjelp, sier justis og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Koordinering av innsatsen

I dag har vi en rekke ulike statlige etater fra ulike sektorer med til dels overlappende ansvar og tiltak på feltet. I tillegg finnes det en mengde private organisasjoner og virksomheter som også jobber for å trygge barns digitale liv. En bedre koordinering av arbeidet har blitt etterlyst av flere, blant annet Barneombudet.

Derfor vil barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ta et koordinerende ansvar for trygg digital oppvekst, og som ledd i dette lede arbeidet med en nasjonal strategi.

– Barn og unge bruker mye tid foran skjermen til å være sosiale, lære og underholdes. Samtidig vet vi at det er mange skyggesider med den digitale verdenen. Barn opplever overgrep, utestenging eller påvirkning fra kommersielle krefter. Med en bedre koordinering håper vi å fange opp nye utfordringer raskere, og sette inn mer treffsikre og effektive tiltak, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Strategien vil bli utarbeidet av Medietilsynet i samarbeid med andre virksomheter og aktører som gjør viktig arbeid på feltet. Medietilsynet vil også få et ansvar for å koordinere det praktiske, brukerrettede arbeidet på feltet.