Historisk arkiv

Foreslår å oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag oversendt til Stortinget et forslag om endringer i konsesjonsloven. Lovendringen vil innebære at det ikke lenger skal tas hensyn til den prisen partene har avtalt ved avgjørelse av søknad om konsesjon.

 - Regjeringen ønsker å styrke bondens råderett over egen eiendom og foreslår derfor å oppheve priskontroll på landbrukseiendommer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Jeg kan ikke se noen grunn til at en som selger landbrukseiendom ikke skal få den prisen markedet er villig til å betale, på lik linje med en som selger annen fast eiendom.

Uheldige konsekvenser
- Priskontrollen kan også ha en rekke uheldige konsekvenser og bør også av den grunn oppheves. Regelen hindrer et effektiv marked for omsetning av landbrukseiendommer. Priskontroll kan dempe investeringslysten og gjør det vanskelig for aktive næringsutøvere å sikre seg tilleggsjord. - Forslaget vil også innebære en forenkling av regelverket og en effektivisering av forvaltningen, sier Listhaug.

Priskontroll er hjemlet i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1. Det går fram av bestemmelsen at priskontroll bare gjelder eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Pris er ett av flere momenter kommunen skal legge særlig vekt på ved avveiningen av om konsesjon skal gis.

Raskere saksbehandling
Opphevelse av priskontroll innebærer også en raskere saksbehandling ved tvangssalg da namsmyndighetene ikke lenger vil måtte innhente uttalelse om høyeste pris som vil bli akseptert av konsesjonsmyndighetene.