Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret 2014 oversendt Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringens forslag til jordbruksoppgjør 2014 er i dag oversendt Stortinget. Forslaget er basert på statens tilbud, som ble lagt fram den 6. mai. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la fram sitt krav den 25. april. Jordbrukets organisasjoner meldte den 13. mai at de ikke fant grunnlag for videre forhandlinger.

Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. ble godkjent i statsråd 23. mai 2014.