Historisk arkiv

Reindrift: Ny konvensjon mellom Norge og Finland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er enighet om forslag til ny konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område.

- Den forhandlingsløsningen som nå foreligger gir en mer operativ konvensjon. Samtidig vil den nye konvensjonen bidra mer effektivt til å støtte opp om reineiernes vokteplikt slik at det så langt som mulig unngås at reinen krysser grensen, sier lederen av den norske forhandlingsdelegasjonen, avdelingsdirektør Marit Myklevold i Landbruks- og matdepartementet.

Den 25. september kom de regjeringsoppnevnte forhandlingsutvalgene fra Norge og Finland fram til en omforent ny konvensjon om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre riktes område. Forhandlingsløsningen vil nå bli lagt fram for de respektive regjeringene som beslutter den videre oppfølgingen. 

Signering av Norsk - Finsk Reingjerdeavtale
Avdelningschef Pentti Lähteenoja, Jord- og skogbruksministeriet i Finland og avdelingsdirektør Marit Myklevold, Landbruks- og matdepartementet signerte den nye konvensjonen på vegne av Finland og Norge. (Foto: LMD)

Nye gjerder fra Angeli til Levajok

Sentralt i forhandlingene har vært spørsmålet om bygging av nye gjerder, samt endringer av dagens erstatningsbestemmelser. Forhandlingsløsningen innebærer at det skal oppføres gjerder fra Angeli til Levajok. Dette innebærer at foruten strekningen mellom Levajok og Riksrøys 343 blir hele grensen mellom Norge og Finland stengt med reingjerde. Bygging av gjerde mellom Angeli og Levajok vil bidra til en mer helhetlig løsning for å hindre at rein kommer over grensen mellom Norge og Finland. Videre er det etablert mer funksjonelle erstatningsordninger når rein krysser grensen og gjør skade, enn det som fremgår av gjeldende konvensjon. 

Stengt for grenseoverskridende reinbeite

Siden 1852 har grensen mellom Norge og Finland vært stengt for grenseoverskridende reinbeite. Grensen danner få naturlige hindringer for rein. Uten effektive sperringer vil rein fra de to landene krysse grensen med de ulemper det medfører. Gjeldende konvensjon er fra 1981. I henhold til denne konvensjonen er det oppført gjerder sammenhengende langs riksgrensen, unntatt strekningen mellom Angeli og Riksrøys 343. Konvensjonen av 1981 er gjort til norsk lov. 

Norsk rein har trukket over på finsk side

Under gjeldende konvensjon sin funksjonstid har det vært problemer med rein som har trukket over grensen. Mange av de problemene som man har knyttet til rein som trekker over grensen, viser at dagens konvensjon ikke fungerer tilfredsstillende. De siste årene har problemene i hovedsak vært at norsk rein har trukket over på finsk side. Dette har medført betydelige erstatningsutbetalinger over Landbruks- og matdepartementets budsjettkapittel. 

Det norske forhandlingsutvalget har hatt følgende medlemmer:

  • Avdelingsdirektør Marit Myklevold, Oslo, Landbruks- og matdepartementet (leder)
  • Politimester Ellen Katrine Hætta, Kirkenes, Øst Finnmark Politidistrikt
  • Fylkesjordsjef Karianne Holm-Varsi, Fylkesmannen i Finnmark
  • Reineier Isak Mathis O Eira, Kautokeino, Norske Reindriftsamers Landsforbund
  • Seniorrådgiver Christian Groseth, Oslo, Utenriksdepartementet
  • Seniorrådgiver Johan Ingvald Hætta, Kautokeino, Landbruksdirektoratet.