Historisk arkiv

Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for omsetningsvekst til 180 milliarder innen 2045. Det tilsvarer en firedobling av omsetningen på 43 milliarder fra 2012.

Se hele presentasjonen av SKOG22 på Nett-TV 

En feil har oppstått ved lastingen av sendingen

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug mottok i dag en Nasjonal strategi for skog- og trenæringen – Skog 22. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.

- Denne regjeringen ser et stort potensial i skog- og trenæringen. Det er en næring som står på egne bein og lever i en krevende internasjonal konkurranse. Vi vil nå bruke god tid på å gjennomgå strategidokumentet og alle forslagene som er lagt fram, sier Sylvi Listhaug.

- Samhandling i verdikjeden og samspill mellom sterke næringslivsaktører, forskningsinstitusjoner og myndigheter er avgjørende for å nå omsetningsambisjonen, sier Gunnar Olofsson, leder av strategigruppen for SKOG 22.  Treet har et utall anvendelsesområder og vi må utvikle og kommersialisere ny teknologi og nye produkter for å ta ut det enorme potensialet skogen gir, sier Olofsson.