Historisk arkiv

Produksjonsregioner for kumelkkvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arbeidsgruppen som har sett på produksjonsregioner for kumelkkvoter leverte i dag sin rapport. Det er gjort en grundig faglig analyse av utviklingstrekk i melkeproduksjonen, som gruppen står samlet om.

I rapporten vurderer arbeidsgruppen tre forslag til nye produksjonsregioner. Forslagene går fra et alternativ med tre, fem og ni produksjonsregioner. Alternativene er en avveiing mellom hensynet til kostnadseffektiv matproduksjon, landbruk over hele landet og utviklingsmuligheter for produsenter i alle regioner.

Medlemmene i arbeidsgruppen har ulik vekting av de overnevnte hensynene, og har derfor ikke kommet med noen felles anbefaling. Rapporten blir nå et grunnlag for beslutning i jordbruksoppgjøret i 2015.

Arbeidsgruppen har bestått av én representant fra Landbruks- og matdepartementet, én representant fra Finansdepartementet, én representant fra Norges Bondelag, én representant fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, én representant fra Tine og én representant fra Q-Meieriene. Gruppen ble ledet av Haavard Elstrand, som er landbruksdirektør i Hedmark. Landbruksdirektoratet har vært sekretariat.

I dag følger produksjonsregionene fylkesgrensene, med unntak av Oslo og Akershus som er én region

Rapport: Produksjonsregioner for kumelkkvoter
Rapport: Produksjonsregioner for kumelkkvoter.