Historisk arkiv

Skal utrede rovviltbestandenes betydning for landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet ber Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruket.

Norge har en forpliktelse til å sikre overlevelsen av alle de store rovviltartene i norsk natur. Samtidig har Stortinget pekt på at dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter og at det er viktig å sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Rovviltpolitikken har dermed en todelt målsetting; oppnåelse av fastsatte bestandsmål av rovvilt og opprettholdelse av levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. 

Evaluering av regional forvaltning

I tråd med rovviltforliket i 2011 har Klima- og miljødepartementet iverksatt en evaluering av regional forvaltning og regionale bestandsmål. Denne evalueringen er dekkende for det som følger direkte av rovviltforliket, og fortsetter som planlagt. 

Landbruksspesifikk gjennomgang

For å få nærmere kunnskap om hvordan rovviltbestandene har påvirket utviklingen i landbruket, særlig med tanke på beitebruk og gjengroing, vil Landbruks- og matdepartementet be sitt kunnskapsstøtteinstitutt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning blant annet for: 

  • Matproduksjon basert på norske ressurser
  • Utnyttelse av beiteressurser
  • Vegetasjon og naturmangfold
  • Alternativ næringsutvikling i landbruket/omstilling til annen drift
  • Reindriftens beite-/områdebruk 

– Klima- og miljødepartementet gjennomfører den evalueringen av regional rovviltforvaltning som Stortinget ba om i rovviltforliket. Jeg har lyttet til næringsorganisasjonene og er enig i at det i tillegg er nyttig med en mer landbruksspesifikk gjennomgang av hva rovviltbestandene betyr for norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

– Denne utredningen vil bidra til ny kunnskap på et område som engasjerer mange. Oppdatert kunnskap er også et fundament for den kunnskapsbaserte forvaltningen vi har som felles mål, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Jeg har lyttet til næringsorganisasjonene og er enig i at det er nyttig med en mer landbruksspesifikk gjennomgang av hva rovviltbestandene betyr for norsk landbruk, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Torbjørn Tandberg