Historisk arkiv

Styrket mulighet for Mattilsynet til å omplassere dyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet vil sende på høring et forslag om å endre dyrevelferdsloven § 32. Dette vil gi Mattilsynet mulighet til å omplassere dyr som tidligere eier har mistet råderetten over. I følge dagens dyrevelferdslov § 32 kan dyr ikke omplasseres mot eiers vilje, selv om eier av dyrevelferdsmessige årsaker fratas retten til å holde dyret selv. I praksis betyr det at slike dyr må avlives. For å sikre at dyrevelferden ivaretas også ved det nye lovforslaget, forutsettes det at det finnes mennesker eller organisasjoner som er villige til å overta dyr som skal omplasseres, på ganske kort varsel.

– Denne lovendringen vil styrke dyrevelferden, respekten for dyr og dyrs egenverdi bedre enn gjeldende bestemmelse. Dette betyr at flere dyr kan bli omplassert hos personer som behandler dem godt i stedet for at de skal avlives, sier landbruks og matminister Sylvi Listhaug. 

– Regjeringen har ved flere anledninger vist at den er opptatt av å styrke dyrevelferden og dyrs rettigheter. Mattilsynet har tidligere fått beskjed om å foreta flere tilsynsbesøk, og vi opprettet i høst et eget prøveprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag. Forslaget vi nå fremmer er et ytterligere tiltak for å styrker dyrevernet.

Forslag til endring av dyrevelferdsloven § 32 vil bli sendt på høring i høst. Departementet tar sikte på å fremme forslaget for Stortinget våren 2016.

Hund
Regjeringen har ved flere anledninger vist at den er opptatt av å styrke dyrevelferden og dyrs rettigheter. Foto: Colourbox