Historisk arkiv

Overproduksjon reduserer inntektene i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Inntektene i jordbruket økte med vel 20 prosent fra 2014 til 2016, mens lønnsveksten for andre grupper var 4,5 prosent.

Budsjettnemnda for jordbruket har beregnet at inntekten per årsverk i jordbruket fra 2016 ble redusert med 1,8 prosent i 2017 og budsjetterer med en reduksjon på 2,2 prosent i 2018. Reduksjonen skyldes særlig overproduksjon og økte kostnader.

Eg registrerar at marknaden no set grenser for kor mykje som kan produserast i mange sektorar. Over­produksjon fører til stor prisreduksjon for bøndene. Overproduksjon er jordbruket sitt eige ansvar, og god marknadstilpassing og kontroll på kostnadene er føresetnader for inntektsutviklinga til bøndene, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen legges til. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger: Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda. Jordbruket skal etter planen legge fram sitt krav torsdag 26. april, mens statens tilbud skal komme fredag 4. mai.

Kvinnelig bonde i fjøs.
Inntektene i jordbruket økte med vel 20 prosent fra 2014 til 2016 Foto: Colourbox