Historisk arkiv

Stor avlingsskade

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

En foreløpig prognose fra Landbruksdirektoratet viser at erstatningssummene som følge av tørken kan beløpe seg til over 1 milliard kroner.

Fylkesmennene har pr. 1. august levert foreløpige anslag til Landbruksdirektoratet for hvor store avlingstap tørken kan ha påført jordbruket. Landbruksdirektoratet har sammenstilt tallene, som viser at kornbønder i Østfold, Oslo og Akershus forventes å søke avlingsskadeerstatning på til sammen 335 millioner kroner. Grovfôrprodusenter i Buskerud, Hedmark, Oppland, Agder og Rogaland forventes å søke erstatning for ca. 365 millioner kroner. I tillegg vil potet- grønnsak- bær- og fruktprodusenter trolig søke om erstatning på rundt 60 millioner kroner, viser prognosene.

Tiltak mot følgene av tørke og avlingssvikt

På grunn av den krevende fôrsituasjonen for norske bønder sendte Landbruks- og matdepartementet 6. juli brev til Landbruksdirektoratet med presiseringer av regelverk knyttet til avlingsskade­situasjonen og tiltak for å hjelpe bønder som er rammet av tørken. Den 23. juli ble landbruks- og matminister Jon Georg Dale enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om 11 nye tiltak mot følgene av tørke og avlingssvikt.

Skaderammede kan søke erstatning nå

Som en del av de ekstraordinære tiltakene har Landbruksdirektoratet framskyndet arbeidet med å gjøre klart for behandling av erstatningssøknadene. Med forenklet saksbehandling og et saksbehandlingssystem som er klart til bruk 6. august, vil utbetalingene til de skaderammede bøndene kunne gå raskt. De som søker erstatning kan få forskudd med inntil 70 prosent. Departementet har understreket at kommunene og fylkesmennene må sette av tilstrekkelig ressurser slik at behandling av søknader om avlingsskadeerstatning kan skje raskt.