Historisk arkiv

Krevende fôrsituasjon for norske bønder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den langvarige tørkeperioden og varmt vær har ført til at mange bønder opplever en krevende situasjon. Landbruks- og matministeren har i dag sendt brev til Landbruksdirektoratet med presiseringer av regelverk knyttet til avlingsskadesituasjonen og tiltak som skal hjelpe bønder som er rammet av tørken.

– Situasjonen er svært vanskeleg for mange bønder, spesielt dei som manglar fôr til dyra, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
– Det er viktig at ikkje statleg regelverk er til hinder for at bøndene kan gjere naudsynte tilpassingar for å skaffe meir grovfôr. Derfor kjem vi no med følgjande presiseringar og tiltak seier Dale:

 1. Slår du kornet og lagar grovfôr av det får du likevel arealtilskot for korn.
 2. Med virkning frå 13. juli blir det nulltoll for import av høy og halm.
 3. At området er råka av tørke er tilstrekkeleg som dokumentasjon på klimabetinga avlingsskade.
 4. Raskare erstatningutbetalingar med mål om handsaming innan utgangen av 2018.

– Veret styrer vi dessverre ikkje, og uten regn går vi ein krevajnde haust og vinter i møte. Regjeringa gjer no det ein kan for å avhjelpe forsituasjonen for bøndene i ei krevjande tid, seier landbruks- og matminister Dale.

Landbruks- og matdepartementet vurderer den situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i som så spesiell at det er behov for å presisere hvordan regelverket skal praktiserses:

 • Alle som kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv.
 • Det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.
 • Bønder som velger å ensilere kornavlingen får erstatning som grovforproduksjon for det aktuelle arealet. De som har total svikt i kornproduksjon får erstatning som kornproduksjon. I begge tilfeller vil ikke en eventuelle etterfølgende avlingen med raigras komme til fradrag ved beregning av avlingsskadeerstatning.
 • De som velger å ensilere deler av kornavlinga vil få innvilget arealtilskudd til korn også for dette arealet.

Annet:

 • Innovasjon Norge opplyser at bønder som er rammet av tørken kan få utsetting av avdrag på lån. 
 • Redusert grovfôrtilgang gir økt og endret etterspørsel etter kraftfôr til drøvtyggere.
 • Tørkerammede økobønder kan søke om å bruke konvensjonelt grovfôr hos Debio.

Basert på oppdaterte prognoser vil Landbruksdirektoratet tidlig i august fatte vedtak om ekstraordinær kornkvote for å dekke behovet som har oppstått.

Ved import av grovfôr har importøren et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt i samsvar med krav i regelverket. Informasjon om import fra tredjeland og samhandel med EU-land finnes på Mattilsynets hjemmesider.