Historisk arkiv

Prop. 99 L (2018–2019):

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag lagt frem forslag til en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Regjeringen legger opp til en bedre kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettere som må avvikle driften enn det som ble foreslått i høringen. Kompensasjonen skal ta individuelle hensyn.  

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr, men med en avviklingsperiode som innebærer at produsenter som holdt pelsdyr 15. januar 2018 kan fortsette med dette frem til 1. februar 2025. Det er foreslått at loven gir hjemmel til å fastsette forskrift om kompensasjon for tap av retten til å holde pelsdyr og om tilskudd til omstilling.

Proposisjonen beskriver innretningen av kompensasjonsordningen, og denne er forbedret i forhold til forslaget i høringsnotatet. Det er for det første lagt opp til at oppdrettere som har avviklet etter 15. januar 2018, men før forbud mot hold av pelsdyr er vedtatt, kan få kompensasjon. Kompensasjon for ikke-realiserbar kapitalbeholdning tar fortsatt utgangspunkt i bokført verdi ved utgangen av ligningsåret 2017, men departementet vil supplere dette med et tillegg som skal beregnes ut fra antall avlstisper i 2017. Dette tillegget vil samlet beløpe seg til om lag 85 millioner kroner.

Ved at det tas utgangspunkt i den enkelte oppdretters bokførte verdier og antall avlstisper i 2017, blir kompensasjonen utmålt individuelt. Det kan etter en individuell vurdering også gis ytterligere kompensasjon til oppdrettere som har gjort investeringer etter at Meld. St. 8 (2016-2017) Pelsdyrnæringen ble behandlet i Stortinget, men før 15. januar 2018.

Også omstillingspakken er forbedret på bakgrunn av høringsinnspill. For det første er mandatet utvidet, slik at midlene også kan brukes til omstilling til virksomhet utenfor landbruket. Videre er den økonomiske rammen for midlene økt fra 50 til 100 millioner kroner. 

Rev i bur.
Landbruks- og matdepartementet har i dag lagt frem forslag til en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr. Foto: Landbruks- og matdepartementet