Historisk arkiv

Tørken ga jordbruket store tap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Året 2018 ble veldig spesielt for jordbruk og matproduksjonen. Ekstrem tørke og varme ga store avlingstap, selv om den rammet ulike områder og bønder veldig forskjellig.

Budsjettnemnda har anslått at den kostet næringen over 3 milliarder kroner, til tross for at avlingene til slutt ble bedre enn prognosene tilsa tidlig på høsten 2018. Samtidig er det fortsatt overproduksjon på flere områder og kostnadene øker, blant annet energi og renter.

Sammen bidrar disse forholdene til at Budsjettnemnda har budsjettert med en inntekts­reduksjon på 5,7 prosent fra 2017 til 2019. Inntektstapene, kostnadsveksten og erstatningene for avlingsskadene fordeler seg ulikt på regnskapsårene 2018 og 2019. Nemnda peker på større usikkerhet i tallene enn normalt og at det er større grunn en vanlig for å vurdere inntektsutviklingen over flere år.

– Tørken i fjor ga jordbruket et krevende år. Men også stagnerende, og delvis fallende, etterspørsel etter kjøtt– og melkeprodukter, og kostnadsøkning bidrar til at tallene fra Budsjettnemnda er dårligere for jordbruket enn jeg håpet på. Vi vil nå gå grundig inn i tallene og legger dem til grunn for forhandlingene om en ny jordbruksavtale, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen legges til. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger: Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda. Jordbruket skal etter planen legge fram sitt krav mandag 29. april, mens statens tilbud skal komme tirsdag 7. mai.

Tørkeskadet åker.
Året 2018 ble veldig spesielt for jordbruk og matproduksjonen. Ekstrem tørke og varme ga store avlingstap, selv om den rammet ulike områder og bønder veldig forskjellig. Foto: Torbjørn Tandberg