Historisk arkiv

Nyheter

10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norges kulturlandskap viser fram vår kulturhistorie, har et stort biologisk mangfold og tilbyr både nordmenn og tilreisende unike naturopplevelser. Norges særegne landskap kan bidra til at flere får øynene opp for Norge som en attraktivt reisedestinasjon.

I år er det 10 år siden de første utvalgte kulturlandskapene ble valgt ut. Innen 2020 finner du 46 unike kulturlandskap i hele Norge. Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats.

– Kulturlandskapene utgjør et eksklusivt nasjonalt utvalgt. Områdene formidler norsk kulturhistorie og er viktige natur- og friluftsområder. I 2019 har vi satt av 33 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på områdene, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. Målet er å sikre disse verdiene gjennom aktiv drift med istandsetting og skjøtsel av natur- og kulturverdier. Ordningen er etablert gjennom et samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter og er en stor suksess.

Engeløya i Steigen kommune er en av Norges utvalgte kulturlandskap. Området er et kyst- og øylandskap med et aktivt jordbruk på strandflatene.
Engeløya i Steigen kommune er en av Norges utvalgte kulturlandskap. Området er et kyst- og øylandskap med et aktivt jordbruk på strandflatene. Foto: Oskar Puschmann.

Landskap som lokker turister

Denne uken har landbruks- og matminister Bård Hoksrud med seg en næringsdelegasjon til Grüne Woche, en av verdens største mat- og landbruksmesser i Berlin. Sammen skal de diskutere hvordan vi kan gjøre Norge til et attraktivt reisemål. De utvalgte kulturlandskapene har et stort potensiale for turisme og et godt grunnlag for å tilby tilreisende egenartede opplevelser. 

I tillegg til landbruk er turisme en viktig tillegsnæringa i de utvalgte landskapene. Kulturlandskapene har tilbud innen gards- og seterturisme, overnatting og gardsbutikk, og flere ønsker å bruke lokale råvarer og øke lokal matproduksjon. Det er ønskelig med ei videre satsing på dette.

Ullensvang
Her ser du Ullensvang som planlagt å inkluderes i ordningen. Området har lange tradisjoner for landbruk, og spesielt fruktdyrkingen som har historie tilbake til 1200-tallet i Hardanger. Kulturlandskapene er formet gjennom generasjoners bruk, og viderefører kunnskap om byggeskikk, materialbruk, håndverk, mattradisjoner og andre kulturhistoriske verdier. Foto: Niels Johansen/Hotel Ullensvang.

Kulturbærere av nasjonal verdi

Kulturlandskapene er formet gjennom generasjoners bruk, og viderefører kunnskap om byggeskikk, materialbruk, håndverk, mattradisjoner og andre kulturhistoriske verdier. Ordningen utvalgte kulturlandskap i jordbruket er basert på frivillig samarbeid og lokalt engasjement. Hvert år blir det gitt tilskudd for å pleie områdene.

Områdene ligger til grunn for økt verdiskaping og investeringer knyttet til driftsbygninger, utvikling av ridesenter og vedlikehold av kaier og veger. I hvert utvalgte landskap blir det utarbeidet skjøtsels- og istandsettingsplaner for blant annet beiting, bygningstiltak, reparering av og reetablering av gamle steingjerde, skjøtsel av gravhauger, restaurering av slåttemark, slåttemyr og kystlynghei og fjerning av fremmede arter, slik som for eksempel kjempespringfrø.

Stølsvidda
Stølsvidda er et stort sammenhengende stølsområde på fjellet mellom Hemsedal og Valdres. I hvert utvalgte kulturlandskap blir det utarbeidet skjøtsels- og istandsettingsplaner. Foto: Kari Stensgaard.

En viktig møteplass for landbruket, reiselivsnæringen og matindustrien

I løpet av de siste årene har Grüne Woche blitt en stadig viktigere møteplass for landbruket, reiselivsnæringen og matindustrien. Messen er en viktig arena for dialog og for utvikling av ny politikk og nye virkemidler innenfor landbruk, mat og reiseliv. I løpet av de ti dagene messen varer besøker en rekke politikere og representanter fra norsk næringsliv og organisasjoner den norske standen. For bedriftene som er representert på den norske standen er Grüne Woche en viktig møteplass hvor det knyttes varige bånd og leveranser avtales. I forkant av messen jobber regionene i et halvt år med å utvikle produktene som skal presenteres i Berlin. 

De utvalgte kulturlandskapene i Norge:

 1. Akershus, Øya - Nordre Eik
 2. Aust-Agder, Furøya 
 3. Aust-Agder, Rygnestad og Flateland
 4. Buskerud, Steinssletta
 5. Buskerud, Leveld 
 6. Finnmark, Goarahat og Sandvikhalvøya
 7. Hedmark, Helgøya 
 8. Hedmark, Vangrøftdalen - Kjurrudalen
 9. Hordaland, Gjuvslandslia
 10. Hordaland, Havrå
 11. Møre og Romsdal, Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal
 12. Møre og Romsdal, Alnes på Godøya
 13. Møre og Romsdal , Norangsdalen 
 14. Nordland, Engan/Ørnes og Kjelvik
 15. Nordland, Blomsøy-Hestøy-Skålvær
 16. Nordland, Engeløya 
 17. Nordland, Røst 
 18. Oppland, Nordherad
 19. Oppland, Stølsvidda 
 20. Oslo, Nordmarksplasser
 21. Oslo, Sørkedalen med Bogstad gård 
 22. Rogaland, Rennesøy
 23. Rogaland, Suldal
 24. Sogn og Fjordane, Grinde - Engjasete
 25. Sogn og Fjordane, Hoddevik - Liset
 26. Sogn og Fjordane, Midtre Lærdal
 27. Sogn og Fjordane, Ormelid 
 28. Telemark, Jomfruland og Stråholmen
 29. Telemark, Hjartdal og Svartdal
 30. Troms, Skárfvággi/Skardalen
 31. Troms, Skallan-Rå 
 32. Trøndelag, Frostating 
 33. Trøndelag, Klevgardan 
 34. Trøndelag, Kvelia-Kvesjøen
 35. Trøndelag, Seterdalene i Budalen
 36. Trøndelag, Skei og Skeisnesset
 37. Trøndelag, Tarva
 38. Vest-Agder, Vest-Lista
 39. Vestfold, Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
 40. Østfold, Bøensætre med plasser
 41. Østfold, Værne kloster