Historisk arkiv

Overføring av ansvar for hundeloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (Hundeloven) er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak fra Stortinget.

Det er i dag om lag 560 000 hunder i Norge. Regelverket om hundehold har derfor stor betydning for mange av landets innbyggere, og trykket for å sikre hunders rettsvern har økt. Hundehold har et klart sikkerhetsmessig aspekt, men det er også viktig at dyrevelferd og dyrs egenverdi blir ivaretatt.  Gjeldende Hundeloven trådte i kraft i 2004, og Stortinget har bedt om at det blir gjort en gjennomgang av loven.

– Hold av hund har mange positive effekter. Det er derfor viktig at vi sikrer en god og helhetlig forvaltning av regelverk som regulerer slikt hold, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

En overføring av ansvaret for Hundeloven til Landbruks- og matdepartementet vil samle regelverk som gjelder dyrevelferd, dyrehelse og sikkerhet knyttet til hundehold, i ett departement. Politiet vil fortsatt ha ansvar for å følge opp brudd på bestemmelser som gjelder sikkerhetsmessige aspekt ved hundehold.

Landbruks- og matdepartementet vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av Hundeloven.

Hundehvalper.
Forvaltningsansvaret for Hundeloven er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg