Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot villsvin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Villsvin regnes som en fremmed art og kan potensielt gjøre stor skade i landbruket og på naturmangfoldet i Norge. I dag fikk regjeringen oversendt en handlingsplan som beskriver tiltak for hvordan villsvinbestanden i Norge skal holdes så liten som mulig.

– Villsvin kan gjøre stor skade i landbruket og spre sykdommer som afrikansk svinepest. Det er derfor viktig å holde villsvinbestanden i Norge så lav som mulig, og her har grunneiere og jegere en sentral rolle, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF). 

Handlingsplan mot villsvin 2020-2024, som er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet, ble i dag oversendt til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet er utført i samråd med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Målet i handlingsplanen er at det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt over et minst mulig område.

– Villsvin er en fremmed art i norsk fauna og representerer en stor risiko for naturen vår. I Sverige ser vi at villsvinbestanden har vokst voldsomt de siste årene, og det er viktig at vi nå får på plass målrettede tiltak for å unngå en slik utvikling i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi ser fram til å lese handlingsplanen og vil vurdere tiltakene som foreslås nøye for videre oppfølging, avslutter begge ministrene.

Om oppdraget

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om å utarbeide en handlingsplan mot villsvin. I oppdraget til direktoratene er det lagt til grunn at målet for handlingsplanen er at det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt over et minst mulig område. Handlingsplanen skal beskrive tiltak og virkemidler for å nå dette målet over tid.

Bakgrunnen for oppdraget fra departementene er blant annet at villsvin bidrar til spredning av afrikansk svinepest hos ville og tamme svin i Europa. Det er viktig å sørge for at villsvinbestanden i Norge holdes på et lavt nivå, både for å forebygge at arten sprer sykdom, og for å unngå andre negative konsekvenser for landbruket og miljøet.