Historisk arkiv

Risikoavlastning i grøntsektoren – fastsetting av forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatt 7. mai endringer i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

For å redusere risikoen for at produsentene nedskalerer plan­lagt produk­sjon, er partene i jordbruksoppgjøret gjennom en protokoll av 20. april 2020 enige om å utvide den eksisterende erstatningsordningen for avlingsskade med en midlertidig bestemmelse for 2020 som omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen vil ha som formål å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduk­sjoner mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller dersom arbeiderne som er på plass ikke kan få utført arbeid på grunn av pålagte restriksjoner. Dette vil kunne gi produsentene en økonomisk kompensasjon dersom de ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingene.