Historisk arkiv

Nasjonal dialog om bærekraftige matsystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FNs generalsekretær António Guterres inviterer til et globalt toppmøte om matsystemer i New York i september i år. FN vil gjennom toppmøtet bidra til at det i verdikjeden for mat iverksettes «djerve nye tiltak for å endre måten verden produserer og forbruker mat på, og som gir framgang på alle de 17 bærekraftsmålene».

Som del av forberedelsene oppfordrer FN det enkelte land til å arrangere dialoger om bærekraft i verdikjeden for mat. I Norge vil en nasjonal dialog bli avholdt digitalt 15. juni.

– Jeg vil invitere et bredt spekter av norske aktører for å belyse ulike sider ved bærekraft i matsystemet. Jeg ser fram til gode innspill som Norge kan fremme på toppmøtet, sier statssekretær Widar Skogan, som på vegne av regjeringen koordinerer den nasjonale dialogen.

Statssekretær Widar Skogan
Statssekretær Widar Skogan skal på vegne av den norske regjeringen koordinere den nasjonale dialogen om matsystemer, som FN inviterer til. Foto: Torbjørn Tandberg

Et bærekraftig matsystem leverer matsikkerhet og ernæring til alle på en slik måte at det økonomiske, sosiale og miljømessige grunnlaget for matsikkerhet og ernæring for framtidige generasjoner opprettholdes. For å nå målene i 2030, må bærekraften i matsystemene bedres, og det må i større grad tas hensyn til sammenhengene mellom de ulike delene av matsystemene.

I forberedelsene til toppmøtet, har Norge engasjert seg på ulike områder knyttet til matproduksjon fra både land og hav. Norge jobber blant annet for å fremme rollen til bærekraftig mat fra havet, og med såfrøsikkerhet med særlig vekt på småbønders situasjon.

Blant milepælene fram til toppmøtet i september, er en regional matsystemdialog i regi av Nordisk Ministerråd i juni, og et forberedende toppmøte i juli med Italia som vertskap.

Flere land har allerede avholdt nasjonale dialoger for å gi innspill til toppmøtet, samt identifisere mulige nasjonale oppfølgingspunkter. Et viktig formål med selve toppmøtet er å skape bredt engasjement nasjonalt og tilslutning fra et bredt spekter av aktører og sektorer. Den nasjonale dialogen skal bidra til nettopp det.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.