Historisk arkiv

Melding til Stortinget om reindriftspolitikken:

Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Økologisk bærekraftig drift og økt produksjon danner grunnlaget for de unike mulighetene i reindriften. I meldingen presenteres strategier og tiltak for at næringen bedre skal kunne utnytte sitt potensiale i en rasjonell og markedsorientert retning. Reindriftens inntekter skal i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. Dette vil sikre grunnlaget for den unike næringen og kulturbæreren som reindriften er.

Dette er hovedbudskapet i Melding til Stortinget nr. 32 Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter, som Regjeringen legger fram i dag.

Fra vidde til bord

En velfungerende verdikjede for reinkjøtt er avgjørende for å nå reindriftspolitiske mål. Kvaliteten på reinprodukter har økt. Nytt klassifiseringssystem for reinkjøtt premierer slakt med god kjøttfylde. Regjeringen ønsker å knytte enkelte tilskuddsordninger over reindriftsavtalen mer direkte til det nye systemet. 

– Reindriften forutsettes å være en moderne og konkurransedyktig næring som leverer kjøtt til et marked som etterspør sunn og trygg mat, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Obligatorisk individmerking

For å styrke reindriftens posisjon vil regjeringen på sikt innføre obligatorisk individmerking. Slik merking vil komme i tillegg til tradisjonell øremerking. 

– Slik merking vil gi reineierne et raskere og sikrere oppgjør hos slakteriet for sine rein, sier Dale. – I tillegg gir individmerking mulighet for å kontrollere reintallet på en effektiv måte. Reintallet er en avgjørende rammebetingelse for driften til den enkelte reindriftsutøver, poengterer Jon Georg Dale.

Offentliggjøring av reintall

Regjeringen ønsker å oppheve forbudet mot offentliggjøring av enkeltutøveres reintall slik at dette blir tilgjengelig for andre i reindriften.

– Når utøverne kjenner hverandres reintall, skapes trygghet for å sikre et høyt slakteuttak, sier Dale. – Dette vil kunne bidra til en jevnere tilgang på reinkjøtt av høy kvalitet, og et reintall tilpasset beitegrunnlaget, sier landbruks- og matministeren.

Internt selvstyre

– Det interne selvstyret som reindriftsnæringen fikk gjennom reindriftsloven i 2007 må bli videreført og forsterket, sier Dale. – Alt i alt vil de endringsforslagene som nå blir lagt fram bidra til en økologisk bærekraftig reindrift som sikrer stabile økonomiske rammer og gir grunnlag for en familiebasert reindrift, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.  

Autentiske opplevelser

Reindriften kan tilby unike og autentiske opplevelser innen reiseliv, og tilpassede tjenester innen læring og omsorg. De verdiene som familiene kan skape i tillegg til kjøttproduksjonen, er avgjørende for inntektsgrunnlaget. 

– Få næringer har et like godt utgangspunkt som reindriften for utvikling av opplevelser innen reiseliv og tjenester innen omsorg, læring og andre aktiviteter som samfunnet etterspør, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Konsultasjoner

I tråd med konsultasjonsavtalen er det gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund om forslag til tiltak i meldingen. Konsultasjonene har bidratt til en grundig gjennomgang av reindriftspolitikken.