Historisk arkiv

Strategier og tiltak i reindriftspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen fremmer en rekke tiltak og strategier som skal bidra til en bærekraftig utvikling av reindriften.

De reindriftspolitiske målene

 • Prioritere økologisk bærekraft i reindriftslovens formålsbestemmelse.
 • Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund inviteres til et arbeid med å gjennomgå innholdet i den tredelte målsettingen for reindriftspolitikken.

En bedre ressursforvaltning

 • Den enkeltes reintall skal offentliggjøres internt i reindriften og det skal gjennomføres en gradvis innføring av obligatorisk individmerking.
 • Tilrettelegge for bruk av tilgjengelig teknologi i drift og ressursforvaltning, blant annet for å redusere antall tog påkjørsler.
 • Arbeide videre med tapsreduserende tiltak, både av reindriftsfaglig karakter og i rovviltforvaltningen.
 • Tilpasse beredskapsarbeidet i reinbeiteområdene til en situasjon med mye vekslende vær og varierende beiteforhold.
 •  Iverksette tiltak for å redusere risikoen for spredning av CWD/skrantesjuke til tamreindriften

Verdikjeden i reindriften

 • Tilrettelegge for økt verdiskaping gjennom privat slakting og omsetting av reinkjøtt, forbruker skal sikres tilgang til trygg mat og slakteavfall håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.
 • Styrke markedsarbeidet ved å sikre bedre rapportering av slaktet rein, og at kjøtt av høy kvalitet premieres gjennom nytt klassifiseringssystem.
 • Tilrettelegge for økt profesjonalisering av reinkjøttbransjen gjennom fortsatt kompetanseheving og veiledning om forretningsdrift, og markedsorientering.
 • Tilrettelegge for at matelementet i reindriftsbasert reiseliv videreføres og styrkes.
 • Tilrettelegge for at biprodukter lettere kan eksporteres til betalingsvillige markeder. 

Familiebasert reindrift

 • Bidra til en positiv utvikling av den familiebaserte reindriften ved å tilrettelegge for at en del av inntektene kan hentes fra aktiviteter i tilknytning til reindrift.
 • Tilrettelegge for etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester og ulike reiselivsprodukter i tilknytning til reindrift.

Reindriftsavtalen

 • Prioritere næringsrettede tiltak som stimulerer til en økologisk bærekraftig, produksjonsrettet, lønnsom og markedsorientert utvikling av reindriften.
 • Prioritere å knytte de direkte tilskuddordningene opp mot klassifiseringssystemet for å premiere god drift og produksjon av kvalitetskjøtt.

Beiting i grenseområdene

 • Arbeide aktivt mot svenske myndigheter for å snarlig få på plass en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige.
 • Følge opp ny Norsk-Finske reingjerdekonvensjonen, herunder oppføre et grensegjerde mellom de to landene.

Reindriftsforvaltningen

 • Det presenteres alternative løsninger for den fremtidige forvaltningsstrukturen, særlig knyttet til Reindriftsstyrets funksjon og rolle.
 • Mål om ytterligere å effektivisere og forenkle byråkratiet. Det presenteres alternative løsninger for den fremtidige forvaltningsstrukturen, særlig knyttet til Reindriftsstyrets funksjon og rolle.