Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021:

Investinor får samarbeide med private om investeringsfond i skogsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen vil åpne for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører, og at Investinor skal kunne forvalte midlene, dersom det ikke finnes egnede private forvaltere.

Etter store nedleggelser i norsk skogindustri har Norge i økende grad blitt en eksportør av uforedlet tømmer. Investinor har lenge hatt et mandat til å investere i skogindustri, og regjeringen har tidligere utvidet Investinors muligheter til å investere i denne industrien.

Nå foreslår regjeringen å endre vedtektene for Investinor slik at selskapet også kan opprette og forvalte fond sammen med private for å investere i skog- og trenæringen. 

– Norge har hatt små investeringer i skogindustri sammenlignet med våre naboland, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Med denne endringen av mandatet til Investinor legger regjeringen til rette for økte investeringer i skog- og trenæringen som vil være en viktig del av framtidas grønne næringsliv, sier Nybø.

Avgjørende at også privat kapital kommer på banen

Endringen vil kunne legge til rette for økte investeringer i norsk treindustri som en viktig og bærekraftig næring for framtida. Tilgang på kapital til konkurransedyktige betingelser er avgjørende for nye satsinger i skog- og trenæringen. 

– Skogene våre er det grønne skiftet i praksis, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

– De gir oss fornybart råstoff til et mangfold av miljøvennlige produkter, og de tar opp enorme mengder CO2 i et evig kretsløp. Skogen er derfor en av våre viktigste ressurser i framtidas nærings- og klimapolitikk, sier Bollestad.

Fondet kan forvaltes av Investinor om det ikke finnes egnede private forvaltere. Forutsetningen er at samarbeidet kan realiseres innenfor trygge statsstøtterettslige rammer. 

BAKGRUNN

500 millioner øremerket investeringer i skog- og trenæringen

Investinor AS er et investeringsselskap. Selskapet er heleid av staten og forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.

I 2013 ble selskapet tilført 500 millioner øremerket investeringer i skog- og trenæringen. Så langt er det investert direkte i to selskaper, Kebony (180 millioner kroner) og Thermowood (millioner kroner)

Mer skoginvesteringer

Det har vært et ønske fra Stortinget og regjeringen å legge til rette for at mer av midlene investeres. I 2016 ble det derfor åpnet for investeringer i mer modne bedrifter under mandatet, og i 2018 etablerte Investinor et samarbeid med kapital fra skogmandatet og aktører i skognæringen på inntil 50 millioner kroner for å øke investeringsaktiviteten. Det er gjort tre investeringer innenfor samarbeidet hvor Investinor forvalter investeringene.

Private ønsker samarbeid

Investinors formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer. I tillegg til risikokapital skal selskapet bidra med et kompetent og aktivt eierskap i porteføljebedriftene. Investeringene skal være i form av aksjer eller ansvarlige lån og skal foretas på kommersielt grunnlag og på like vilkår som private investorer.

Investinor blir kontaktet av private aktører som ønsker å inngå samarbeid om fond innenfor skogmandatet.