Historisk arkiv

Utredning om kjøpermakt i dagligvaresektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics) har på oppdrag for FAD utredet mulige virkninger av økt utnyttelse av dagligvarekjedens kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren. Det er foretatt en prinsipiell drøfting, og drøftingen er relatert til de faktiske forhold i norsk dagligvaresektor.

Utredningen har også drøftet mulige virkninger av innkjøpssamarbeid, med særlig fokus på avtalen som er inngått mellom ICA og Norgesgruppen. I utredningen konkluderes det med at:

  • Det er lite sannsynlig at vannsengeffekten (bedre priser for store kjeder motsvares av dårligere betingelser for små kjeder) gir høyere priser til forbrukere,
  • Det ikke er grunnlag for å hevde at kjedenes satsning på egne merkevarer hemmer produktutviklingen i verdikjeden for mat,
  • Det ikke er grunnlag for å hevde at økt kjøpermakt fører til økt utestengelse av leverandører,
  • Forbud mot faste betalinger ikke forventes å gi lavere priser til forbrukerne,
  • Kjeders vertikale integrasjon mot leverandører kan være gunstig for både industri og forbrukere i de tilfeller leverandørene er tilbakeholdne med nye investeringer (hold up-problemet).

I utredningen påpekes det at den enkelte aktør kan være tilbakeholden med å ta opp eventuelle brudd på avtaler i frykt for represaliser, og at dette taler for at det opprettes et uavhengig organ som kan motta eventuelle klager og har fullmakt til å finne en løsning på eventuelle problemer.

Det er også gjennomført undersøkelser av produktivitet og lønnsomhet i verdikjeden for mat.

Utredningen har vært en del av faktagrunnlaget for den pågående utredningen om lov om god handelsskikk. Dette utvalget skal legge fram sine forslag innen 1. mai.

Kjøpermakt i dagligvaresektoren