Kjøpermakt i dagligvaresektoren

Rapporten "Kjøpermakt i dagligvaresektoren" drøfter mulige virkninger av økt utnyttelse av kjedenes kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren. Rapporten er skrevet av Tommy Staahl Gabrielsen, Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad på oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Rapporten "Kjøpermakt i dagligvaresektoren" drøfter mulige virkninger av økt utnyttelse av kjedenes kjøpermakt i den norske dagligvaresektoren. Rapporten er ment som underlagsmateriale for lovutvalget som utreder hvordan prinsippet om god handelsskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.

Rapporten er skrevet av Tommy Staahl Gabrielsen, Frode Steen, Lars Sørgard og Steinar Vagstad på oppdrag for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Kjøpermakt i dagligvaresektoren (pdf)