Historisk arkiv

Rapport om produksjonsområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Havforskningsinstituttet har levert rapport om inndeling av kysten i produksjonsområder.

På oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet leverte denne uken Havforskningsinstituttet en rapport med forslag til inndeling av kysten i produksjonsområder for oppdrett av laksefisk. Dette arbeidet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens stortingsmelding om forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett og Stortingets innstilling i behandlingen av denne.

Havforskningsinstituttets hovedanbefaling innebærer en inndeling av kysten i 11 produksjonsområder. I rapporten presenteres detaljerte kartutsnitt av de ulike områdene. Instituttet presenterer også flere mulige modifikasjoner av sin anbefaling. I tillegg til hovedanbefalingen har Havforskningsinstituttet utarbeidet to alternative forslag til inndeling av kysten, et alternativ med 8 produksjonsområder og et med 20 produksjonsområder. Få områder innebærer mindre transport av lus over grensene, men innebærer samtidig at noen av områdene blir svært store og kan romme delområder med svært ulik lusesituasjon. Mange områder innebærer betydelig utveksling av lus over flere av grensene, blant annet på Vestlandet og deler av Trøndelag.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå sette seg inn forslagene til Havforskningsinstituttet. Departementet legger opp til dialogmøter før forslag til produksjonsområder sendes på høring i januar 2016.

Blant annet vil høringsforslaget også vurdere om det er geografiske områder som ikke bør være del av et produksjonsområde. Dette har også Stortinget vært opptatt av. Rapporten fra Havforskningsinstituttet berører dette i liten grad, og departementet vil nå derfor be dem se nærmere på også den dimensjonen.