Historisk arkiv

Næringsministeren overtar eierskapet i Posten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet.

Tidligere er det Samferdselsdeparteentet som har forvaltet statens eierskap i Posten.

- Posten er et spennende selskap som i likhet med flere andre selskaper har gått fra å ha monopol til å bli utsatt for fri konkurranse. Vi ser frem til å forvalte statens eierskap i dette selskapet, sier næringsminister Monica Mæland.

- Posten har gjennomført en betydelig omstillingsreise i løpet av de siste 15-20 årene og driver i dag sin virksomhet i fullt konkurranseutsatte markeder. Jeg har respekt for den måten Postens ledelse og de ansatte har håndtert en krevende markedsutvikling med sterkt fallende postmengder som følge av digitaliseringen i samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Samferdselsdepartementet vil som sektormyndighet fortsatt ha en viktig relasjon til Posten gjennom sin forvaltning av postlovgivningen og ordningen med statlig kjøp av leveringspliktige posttjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, sier han.

Målet med statens eierskap i Posten er hovedsakelig forretningsmessig, men har også vært begrunnet med å sikre et landsdekkende posttilbud. Ivaretakelsen av sektorpolitiske mål blir nå realisert gjennom avtaleinngåelser og sektorregulering, og ikke gjennom eierskapet i Posten.

Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger. Nærings- og fiskeridepartementet vil fra 2017 forvalte statens eierskap i 29 selskaper.

Fakta:

  • Posten er i dag et stort nordisk konsern med rundt 18 000 ansatte.
  • Posten har røtter så langt tilbake som 1647 da Postverket ble opprettet.