Historisk arkiv

Ny rapport om havbruk til havs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny rapport ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk lengre til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

- Vi ønsker at havbruksnæringen skal vokse, men veksten må være bærekraftig. Det kan bli mulig å flytte oppdrettsanleggene lenger til havs, men da må myndighetene legge til rette for det. Og det vil vi gjøre nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

I dag ligger de fleste oppdrettsanleggene i nærheten av land. Teknologiutviklingen i havbruksnæringen og miljøutfordringer i tradisjonelle oppdrettsområder gjør at stadig flere havbruksaktører viser interesse for havbruk lengre til havs enn det som er vanlig i dag.

- Gjennom ordningen med utviklingstillatelser har vi lagt til rette for utvikling av ny havbruksteknologi. Dette er også teknologi som egner seg bedre for virksomhet på mer eksponerte lokaliteter, som langt til havs, sier Nesvik.

- Det grunnleggende juridiske rammeverket for såkalt offshore havbruk er på plass. For at regjeringen skal kunne legge best mulig til rette for havbruk lengre til havs, kreves det noen tilpasninger i regelverket. I rapporten vurderes blant annet hvordan areal til offshore havbruk kan settes av, hvordan tillatelser kan tildeles, hva slags type driftsregler som må på plass, regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet og pantsettelsesadgang. Med andre ord et bredt spekter av problemstillinger. Rapporten vil kunne danne et utgangspunkt for videre vurderinger og regelverksprosesser, slik at vi kan få på plass gode rammebetingelser, sier fiskeriministeren.

Rapporten Havbruk til havs