Historisk arkiv

Dette er de viktige sakene for Norge i forhandlingene med Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge ønsker en frihandelsavtale med Storbritannia innen 31. desember i år.

– Vi ønsker å forhandle frem en omfattende frihandelsavtale med britene, hvor dagens handel videreføres i så stor grad som mulig. Her er det snakk om milliarder av kroner i varer og tjenester som passerer våre grenser årlig. Men avtalen vil dessverre ikke kunne erstatte EØS-avtalen, og næringslivet må forberede seg på at de vil oppleve nye handelshindre når Storbritannia går ut av det indre marked, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har besluttet de viktigste målene for Norge i forhandlingene.

Les mer her

– En viktig prioritering for Norge i forhandlingene med britene er at norske bedrifter får minst like god tilgang til det britiske markedet som hva EUs bedrifter får ,  sier Nybø.

Her er noen av målene for Norge i forhandlingene

 • At Norge får minst like god tilgang til det britiske markedet som EU-landene, og at Norge får de samme vilkårene som EU på regulatoriske områder som for eksempel finansielle tjenester, mattrygghet, tekniske forskrifter og veterinære regler.
 • Etter snart 60 år med frihandel for industrivarer mellom Norge og Storbritannia legger vi til grunn at nulltoll for alle industrivarer videreføres.
 • Full frihandel for sjømat. Det vil være en forbedring fra dagens situasjon der norske sjømateksportører ikke har frihandel inn til EU, men må forholde seg til ulike kvoter og tollsatser.
 • Sikre at det legges til rette for moderne og effektive tollprosedyrer
 • På landbruksområdet vil Norge forhandle basert på dagens handel med jordbruksvarer og ivareta beskyttelsen av sensitive norske jordbruksvarer. Norge ønsker dessuten bedre markedstilgang for enkelte jordbruksvarer enn det vi har i dag. 
 • Når det gjelder handel med tjenester vil vi jobbe for at norske bedrifter så langt som mulig kan videreføre sin handel med Storbritannia, særlig innenfor skipsfart, telekommunikasjon, ingeniørvirksomhet, finans og forsikring.
 • Videreføre dagens markedsadgang for maritime transporttjenester. Storbritannia er blant de største og viktigste enkeltmarkedene for norske skipsfartstjenester.
 • Videreføring av dagens  markedsadgang for offentlige anskaffelser, også innenfor forsvar og sikkerhet.
 • Vi ønsker et minst like omfattende forhandlingsresultat for klima, miljø og arbeidstakerrettigheter som i avtalen mellom Storbritannia og EU.

Næringsministeren påpeker at vi har svært kort tid til å fremforhandle en frihandelsavtale, men vi har felles målsetning om å inngå en omfattende og ambisiøs avtale før overgangsperioden utløper. Vi forventer samtidig at det vil være krevende spørsmål som vil måtte løses, blant annet knyttet til markedsadgang. Næringsministeren håper derfor at formelle forhandlinger kan starte så fort som mulig. 

– Britenes uttreden av EU påvirker Norge og norsk næringsliv. Storbritannia er et viktig marked for mange norske eksportbedrifter, og de leverer varer og tjenester for milliarder til Norge. Når Storbritannia trer ut av det indre marked betyr det at vi mister felles spilleregler, og må starte med blanke ark, sier Nybø. 

Fakta: Brexit – og hva skjer nå?

 • Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Samme dag startet overgangsperioden som varer til og med 31. desember 2020.
 • I perioden frem til 31.desember vil Storbritannia behandles som om de fremdeles er med i EU/EØS, og all handel fortsetter som før.
 • Norge ønsker en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia som kan tre i kraft når overgangsperioden utløper. Avtalen forhandles frem sammen med våre EØS/EFTA-partnerland Island og Liechtenstein.
 • Parallelt vil EU og Storbritannia forhandle frem sin egen frihandelsavtale. Norges forhandlinger og EUs forhandlinger med Storbritannia foregår helt adskilt fra hverandre. Samtidig ønsker Norge å vurdere å ta inn noen av løsningene i avtalen mellom EU og Storbritannia på regulatoriske områder som også er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen.
 • Målet med forhandlingene er å videreføre dagens vilkår for handel i så stor utstrekning som mulig.

Fakta: Handel med Storbritannia

 • Storbritannia er vårt største enkeltmarked for eksport. 22 prosent av all norsk eksport går dit.
 • Norge solgte i 2019 varer til en verdi av rundt 180 milliarder kroner til Storbritannia. Av dette var rundt 150 milliarder olje og gass, og 30 milliarder var industrivarer som sjømat, maskindeler og skip.
 • Norge eksporterte sjømat til Storbritannia i fjor for over 6 milliarder kroner og er blant de største leverandørene av sjømat til Storbritannia. Vi leverer blant annet hyse til britenes fish and chips og Storbritannia er det største markedet for norsk hvitfisk totalt sett.
 • I 2019 importerte vi varer for 37 milliarder kroner fra Storbritannia.
 • De siste tallene for eksport av tjenester (2018) viser at norsk næringsliv solgte tjenester til Storbritannia for rundt 38 milliarder kroner.