Historisk arkiv

Høring om salg av laksetillatelser på auksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye laksetillatelser på høring.

Departementet besluttet i februar at det kan tildeles vekst i ni av landets tretten produksjonsområder for oppdrett av laks og ørret, og at det meste av veksten skal selges på auksjon.

Departementet foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som sist det ble solgt tillatelser på auksjon, i 2018. Det innebærer at auksjonen er åpen, og det er ikke satt begrensninger for hvem som kan delta eller hvor mye den enkelte kan kjøpe. Det gis i tillegg mulighet for å oppgi avslutningsbud, som blant annet reduserer risikoen for at deler av veksten ikke blir solgt.

Høringsfristen er 15. april. Det tas sikte på at auksjonen starter 23. juni.

Høring - forslag til forskrift om auksjon av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

 

Fakta om høringsforslaget

 • Kapasitet selges på auksjon innenfor hvert grønne produksjonsområde.
 • Det gjøres tilgjengelig en gitt mengde kapasitet i hvert område, slik at det etter auksjonen kan være tildelt 6 pst. vekst i alle grønne produksjonsområder. Mengden kapasitet som er tilgjengelig på auksjonen er avhengig av hvor mye kapasitet som blir kjøpt til fastpris.
 • Det gis anledning til å by på den mengden kapasiteten man ønsker i hvert område i hele tonn til gitte, ulike priser.
 • Auksjonen gjennomføres som en simultan klokkeauksjon,
 • Auksjonen innrettes i hovedsak som tilsvarende auksjon i 2018, men bl.a. med noen justeringer i de detaljerte reglene for auksjonen:
  • Det gis mulighet for å oppgi avslutningsbud ("exit bids"), som gir budgiverne fleksibilitet til å angi etterspørsel når prisene nærmer seg metningspunktet. Dette reduserer bl.a. risikoen for at deler av den tilgjengelige kapasiteten ikke blir tildelt.
  • Den foreslåtte informasjonsregelen, dvs. regelen som bestemmer hvilken informasjon budgiverne gis om etterspørselen etter de ulike typene kapasitet mellom budrundene, foreslås endret. Det foreslås i første rekke at budgiverne gis nøyaktig informasjon om den aggregerte etterspørselen i hvert produksjonsområde, dvs. summen av all etterspørsel til gitte priser.
  • Prisøkningen mellom budrunder foreslås å være jevn og uavhengig av overskuddsetterspørselen i områdene.
 • Det settes enkelte begrensninger for hvordan etterspørselen kan justeres ettersom auksjonen skrider frem. For eksempel vil det ikke være anledning til å redusere etterspørselen i et produksjonsområde dersom prisen i dette området ikke øker. De foreslåtte begrensningene tilsvarer i hovedtrekk de samme som i forrige auksjon.
 • Det foreslås at auksjonen starter 23. juni 2020.

Innretning på tildelingsrunden 2020

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

 • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
 • En prosent selges til fastpris. Dette er vekst på tillatelser oppdretterne allerede har og fristen for å søke om slikt vekst har gått ut. Prisen er 156 000 kroner per tonn.
 • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 156 000 kroner per tonn. Fristen for å søke om slik vekst har gått ut.
 • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser.
 • Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.
 • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 9 000 tonn produksjonskapasitet.