Høringer

Høring - forslag til forskrift om auksjon av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2020

Vår ref.: 20/1416

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Frist for å sende inn høringssvar er 15. april 2020. Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/id2692246

Høringsinnspill kan også leveres per e-post til postmottak@nfd.dep.no eller via brev. Høringsinstansene bør så langt som mulig utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som etter høringsinstansens vurdering ikke skal være offentlig kjent, ber vi om at dette markeres tydelig, og at det gis en kort begrunnelse for høringsinstansens syn vedrørende offentliggjøring. Departementet presiserer at vi ikke er bundet av høringsinstansens syn i dette spørsmålet.

 

Med hilsen 

Martin Hageselle Bryde

avdelingsdirektør

 

 

Oddbjørn Müller Grønvik

seniorrådgiver

 

Agder fylkeskommune

Den norske veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestland

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og ungdom

Nettverk for fjord- og kystkommuner

NOAH - for dyrs rettigheter

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund 

Norges Naturvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver  

Næringslivets hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Tekna fiskehelseforeningen

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

WWF-Norge

Følg saken

 • Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2022

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2022 er klar. Rapportene er oppdatert basert på evalueringen som ble gjennomført i 2021.

 • Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet en ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser som tidligere i år ble kjøpt til fastpris.

 • Ny dato for auksjon av oppdrettsløyve

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet flytter auksjonen av nye løyve for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure til 12. oktober.

 • Auksjon av laksevekst skjer 27. september

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdretterne kan fra onsdag 27. juli melde seg på til årets auksjon av nye laksetillatelser, som blir holdt 27. september.

 • Fargeleggingen i trafikklyssystemet i havbruk er klar

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på i overkant av 21 000 tonn.

 • Staten vant fram i Trafikklyssaken

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Gulating Lagmannsrett har nå kommet med sin dom i Trafikklyssaken. Staten vant på alle punkter.

 • Innretningen av auksjon av laksetillatelser på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret på høring.

 • Regjeringen har fått nye rapporter om hvordan lakselus har påvirket villfisk i 2021

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettsnæringen er delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys. I 2022 skal fargene som regulerer oppdrettsnæringen justeres. Regjeringen har fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021. Disse rapportene med vedlegg offentliggjøres i dag.

 • Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner. Her kan du se hvor mye din kommunene vil få.

 • Vurdering av lakseluspåvirkning i produksjonsområdene i 2020

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertenes vurdering av lakseluspåvirkning fra oppdrett på villfisk i 2020 er klar.

 • Evaluering av trafikklyssystemet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges forskningsråd har fått i oppdrag å evaluere det vitenskapelige grunnlaget til trafikklyssystemet og indikatoren for lakselus.

 • Store inntekter til laksekommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  2,25 milliarder kroner vil i høst bli utbetalt til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • Startskudd for lakseauksjonen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag starter auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene i grønne produksjonsområder.

 • Ny frist for å kjøpe laksevekst

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren utsetter tidsfristene for oppdrettere til å kjøpe vekst og melde seg på til auksjonen av laksevekst.

 • Ingen utsettelse av redusert tillatelseskapasitet etter trafikklyssystemet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fått en henvendelse om å utsette nedtrekket i tillatelseskapasitet etter trafikklyssystemet for laks, ørret og regnbueørret i produksjonsområdene 4 og 5 til 31. desember i år.

 • Ny dato for auksjon av laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra mandag kan oppdretterne melde seg på til auksjon av nye laksetillatelser.

 • Høring - forslag til forskrift om auksjon av produksjonskapasitet for akvakultur med laks, ørret og regnbueørret

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.04.2020

 • Høring om salg av laksetillatelser på auksjon

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå et forslag om innretningen av auksjon av nye laksetillatelser på høring.

 • Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Tirsdag 4. februar klokka 12.00 presenterer fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

 • Trafikklyset kommer etter nyttår

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Beslutningen om hvilke farger de tretten produksjonsområdene for opprett av laks, ørret og regnbueørret får, kommer på nyåret.

 • Vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett på høring

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny forskrift om økning i norsk lakse- og ørretoppdrett sendes nå på høring.

 • Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartement har her på høring utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020. Formålet med forskriften er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og å bidra til verdiskaping på kysten.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.12.2019

 • Over 450 millioner til havbrukskommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Over 450 millioner kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • Sender regler for kutt i produksjonskapasiteten på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt sendes i dag på høring.

 • Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

 • Høring av endring av Havbruksfondet

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbruksfondet ble opprettet i 2016, og er mekanismen som bestemmer hvordan oppdrettskommuner og -fylkeskommuners andel av inntekter fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, skal fordeles. I dette høringsnotatet drøftes mulige endringer av hvilke prinsipper som skal gjelde for å bestemme en lokalitets tilhørighet, når det foretas utbetalinger fra Havbruksfondet.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.09.2019

 • Sjøørret og trafikklys

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om lakseluspåvirkning på sjøørret.

 • Vil endre akvakulturloven

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å endre akvakulturloven. Målet med lovforslaget er å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.

 • Ny frist for oppdrettere som søker unntak

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet.

 • Forskrift om endring av produksjonsområdeforskriften

  Forskrift | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. februar 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

 • Foreslår endringer i akvakulturloven

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre akvakulturloven.

 • Ny rapport om havbruk til havs

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk lengre til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

 • Ny rapport om lakselus

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks.

 • Foreslår strengere regler for bruk av lusemidler

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil forby utslipp av lusemidler ved oppdrettsanlegg.

 • Restauksjonen av laksetillatelser fullført

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

 • Tidenes utbetaling til laksekommunene

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Over 2,7 milliarder kroner vil i høst rulle inn på kontoene til laksekommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

 • Auksjon av laksetillatelser

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Siste rest av nye laksetillatelser legges nå ut for salg.

 • Lakseauksjonen er fullført

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

 • Lakseauksjon gir milliarder til kystkommuner

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

 • Auksjon av nye tillatelser i juni

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon.

 • Vil selge laksetillatelser på auksjon

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å tildele nye laksetillatelser gjennom en åpen auksjon.

 • Stor oppslutning om laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter fleire år med liten vekst har regjeringa opna for meir produksjon i laksenæringa. 47 selskap har søkt om vekst, noko som vil gi oppdrettskommunane og fylkeskommunane over 750 millionar kroner.

 • Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Forskrift | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret § 11 og § 12.

 • Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse. Fristen for å søke er 31. januar 2018.

 • Nytt forslag om laksevekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse. Forslaget kan gi millioninntekter til laksekommunene.

 • Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 08.12.2017

 • Regjeringen skrur på trafikklyset

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

 • Nye oppdrettsregler trer i kraft i oktober

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017.

 • Regler for nytt oppdrettssystem er klare

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.

 • Første løypemelding om lusepåvirkning

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene.

 • Får drive i to produksjonsområder

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

 • Utsatt frist for tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sendte 15. desember 2016 ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom produksjonsområdene.

 • Tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruk

  Nyheit | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag ut ei tilleggshøyring om nytt vekstsystem i havbruksnæringa og fleksibilitet mellom produksjonsområde.

 • Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  NB! Utsatt høringsfrist fra 06.01.2017 til 10.01.2017

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2017

 • Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 21.09.2016

 • Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

 • Nye regler for landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå gjort nødvendige endringer i reglene slik at tillatelser til landbasert oppdrett kan tildeles løpende og uten at det tas vederlag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 • Vil ha fortgang i teknologiutvikling

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere oppdrettere skal satse på ny teknologi.

 • Forslag til produksjonsområder i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Forslag til produksjonsområder.

 • Oppdatert rapport om produksjonsområder

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har lagt til vurderinger av avgrensninger ut mot åpent hav og innover mot fjordene og mulige geografiske unntak. Det er også gjennomført ytterligere modellkjøringer for å teste effekten av flere lokaliteter med dagens struktur samt en totalt løsrevet geografisk struktur.

 • Enklere med landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag som åpner for løpende og vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbasert oppdrett med laksefisk. Samtidig forenkles regelverket ved at det blir tillatt å produsere såkalt postsmolt uten å søke om dispensasjon.

 • Høring - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.01.2016

 • Høring - forslag til innretning på havbruksfondet

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 18.02.2016

 • Mer til kommunene fra lakseoppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Rapport om produksjonsområder

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttet har levert rapport om inndeling av kysten i produksjonsområder.

 • Ønsker innspill om havbruksfond

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Invitasjon til innspill om havbruksfond for fordeling av vederlag for konsesjoner til oppdrett av laks

 • Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Melding til Stortinget | Nærings- og fiskeridepartementet

  Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

  Følg meldingen på Stortinget

 • Bærekraftig og forutsigbar vekst for laks

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil innføre et helt nytt system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen. Dette sikrer miljømessig bærekraft og forutsigbarhet.

 • Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • Nett-TV: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte 20. mars 2015 stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Se sendingen i opptak her:

 • Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer pressa til presentasjon av stortingsmeldinga om føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa.

 • Aspaker fikk rapport om landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  En arbeidsgruppe foreslår at det lages en egen type tillatelse for landbasert oppdrett som skal kunne gis uten vederlag og uten antallsbegrensning.

 • Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 10.01.2015

 • Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.

 • Skal vurdere landbasert oppdrett

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

 • Andre innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen.

 • Innspelmøte om melding til Stortinget – vekst i havbruksnæringa

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  -Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Ho inviterer til innspelmøte i Bodø 27. mai kl. 13.00 -16.30 på Universitet i Nordland.

 • Regjeringen vil sikre vekst og konkurransekraft i havbruk

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen. - Forutsigbar vekst i næringen, som også tar hensyn til miljøutfordringene, vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs kysten, sier statsminister Erna Solberg.