Ny mulighet til å kjøpe oppdrettstillatelser

I 2022 ble det åpnet opp for salg av nye oppdrettstillatelser. Nå vil regjeringen legge til rette for at tillatelsene til vekst som ikke ble solgt i 2022 kan gå på auksjon til høsten.

- Fjorårets salg av oppdrettstillatelser la grunnlaget for rekordhøye utbetalinger til kystkommunene gjennom Havbruksfondet. Selv om oppslutningen rundt auksjonen var god ble ikke alle oppdrettstillatelsene solgt. Regjeringen ønsker å legge til rette for større vekst og verdiskaping langs kysten, og legger opp til å selge den gjenstående kapasiteten gjennom en ny auksjon til høsten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet avholdt i oktober 2022 en auksjon av produksjonskapasitet til lakseoppdrett. 22 aktører kjøpte kapasitet til et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder kroner. 

Etter auksjonen i fjor var det 8 243 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) som ikke ble solgt, fordelt over fem produksjonsområder. Regjeringen foreslår nå å gjøre denne produksjonskapasiteten tilgjengelig i de aktuelle produksjonsområdene.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå ut en høring med et forslag til utforming av auksjon for tildeling av den gjenstående kapasiteten fra tildelingsrunden 2022.

Departementet foreslår at den resterende kapasiteten selges på auksjon gjennom en lukket budrunde.

Forslaget har høringsfrist torsdag 21. august.

Det tas sikte på å avholde auksjonen i løpet av september, men endelig dato er ikke fastsatt.

 

Fakta:

Produksjonskapasiteten som skal tilbys på auksjon

Produksjonsområde

Tilgjengelig produksjonskapasitet (tonn MTB)

1 - Svenskegrensen til Jæren

1 249

8 - Helgeland til Bodø

603

11 - Kvaløya til Loppa

148

12 - Vest-Finnmark

5 172

13 - Øst-Finnmark

1 071

Totalt

8 243


Om forslaget til restauksjon

  • Før hovedauksjonen 12.-13. oktober 2022 var det om lag 33 000 tonn MTB til salgs. Det gjenstår å tildele inntil 8 243 tonn MTB, fordelt på 5 forskjellige produksjonsområder.
  • Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringen at den resterende kapasiteten selges på auksjon gjennom en lukket budrunde.
  • Auksjonen utformes som en andrepris lukket budrunde, hvor budgivere kan levere flere bud per produksjonsområde. Dette gjør at budgivere kan uttrykke etterspørsel som i stor grad reflekterer egne preferanser.
  • Det foreslås å gi budgivere mulighet til å godta avkortning av det enkelte bud. Dette kan innebære at de vinner mindre kapasitet enn omsøkt i budet. Hensikten er å øke sannsynligheten for at all kapasitet blir solgt. Avkortning vil bare benyttes for et bud som ellers ikke ville vunnet noe kapasitet.

Om trafikklyssystemet

  • Produksjonskapasiteten i oppdrett reguleres gjennom trafikklyssystemet. Systemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst.
  • Kysten er delt inn i 13 produksjonsområder, som annet hvert år fargelegges basert på miljøsituasjonen. Inndelingen er gjort for å minimere miljøpåvirkning mellom områder.
  • Grønne områder tilbys vekst, gule områder fryses, mens i røde områder må kapasiteten reduseres.