Historisk arkiv

Regjeringen skrur på trafikklyset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

Kart med fargelegging av produksjonsområdene

- Vi har nådd en viktig milepæl i innføringen av det nye trafikklyssystemet. Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst, som også ivaretar hensynet til miljøet. Samlet sett gir fargeleggingen av kysten nå en forsvarlig tilnærming for kapasitetsjustering av næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har besluttet at 8 produksjonsområder settes til grønt (produksjonsområdene 1 og 7-13), tre produksjonsområder settes til gult (2, 5 og 6) og to produksjonsområder settes til rødt (3 og 4). Det vil bli gitt tilbud om økt produksjonskapasitet i de områdene som settes til grønt, samt til de som tilfredsstiller vilkårene for unntak. Det er tidligere besluttet at kapasiteten i de røde områdene ikke skal reduseres i denne runden. Nedtrekk vil først skje i de områdene som blir røde i neste runde i 2019. Beslutningen kan samlet innebære en vekst på i underkant av 3 % av den samlede tillatelsesbiomassen til næringen, eller om lag 24 000 tonn MTB.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok 15. september ekspertgruppens rapport om tilstanden i produksjonsområdene sammen med styringsgruppens risikovurdering basert på denne rapporten. I rapporten vurderes risiko for dødelighet på villaks som skyldes lakselus, i hvert av områdene. Styringsgruppen er satt sammen av en representant fra henholdsvis Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning. Ekspertgruppen har bestått av en rekke eksperter på lakselus og villaks, og ble ledet av Frank Nilsen fra Universitetet i Bergen.

Det følger av havbruksmeldingen (Meld. St. 16 (2014-2015)) at dersom data viser en endring i påvirkning de to årene vil myndighetene måtte gjøre grundigere vurdering ut i fra den samlede miljøtilstanden. I en helhetsvurdering vil det også kunne være naturlig å se til samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg.

- Min vurdering er i hovedsak den samme som rådene fra styringsgruppen, men etter en helhetlig vurdering har jeg valgt å sette produksjonsområde 7 til grønt. Jeg mener at lusepåvirkningen i området ligger innenfor et akseptabelt risikonivå og at dette kan underbygges av gode faglige vurderinger, sier fiskeriminister Sandberg.

Ekspertgruppen vurderte at risikoen for lakselusindusert dødelighet i produksjonsområde 7 var moderat i 2016 og lav i 2017. Ekspertene har satt usikkerheten knyttet til disse vurderingene til middels. Dette skyldes i hovedsak stor variasjon i smittepresset mellom 2016 og 2017, og lite kunnskap om utvandringsruter. Kunnskap om utvandringsruter har mindre betydning i 2017 da smittepresset i år var lavt, og relativt jevnt fordelt i området. Hvilken rute laksen brukte på vei ut i havet hadde derfor mindre betydning.

Temperatur og salinitet er med i beregningsgrunnlaget i flere av modellkjøringene som inngår i de faglige vurderingene. Utover dette er det ikke elementer knyttet til temperatur og salinitet som har vært avgjørende for regjeringens avgjørelse om å sette produksjonsområde 7 til grønt.

-Bildet som tegnes i ekspertgruppens rapport gir meg tro på at den gode utviklingen i produksjonsområde 7 er en trend som vil vare. Det er lagt vekt på at de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene er vurdert til å være betydelig større enn de negative, sier Sandberg

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå utarbeide et høringsbrev med utkast til tildelingsforskrift, hvor det vil redegjøres nærmere for hvordan kapasitetsjusteringen i grønne produksjonsområder vil gjennomføres, herunder fordeling mellom økt kapasitet på eksisterende tillatelser og nye tillatelser, vederlag for økt kapasitet og regler for økt kapasitet på bakgrunn av unntaksbestemmelser i gule og røde produksjonsområder.

For nærmere informasjon om videre prosess se her på regjeringen.no/nfd

 

VEDLEGG

Kart med fargelegging [JPG] [PDF]

Råd fra styringsgruppen for vurdering av lusepåvirkning - september 2017 [PDF]

Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning: Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017 [PDF]

Appendiks 1a: Oversikt over laksevassdrag, Norsk institutt for naturforskning, Trondheim [PDF]

 

Faktaboks

Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett, det såkalte trafikklyssystemet, trådte i kraft 15. oktober 2017. Systemet innebærer at havbruksnæringens miljøpåvirkning er avgjørende for om næringen skal tilbys økning i produksjonskapasiteten eller ikke.

Miljøpåvirkningen vurderes innenfor 13 fastsatte produksjonsområder langs kysten. Det foretas vurderinger annet hvert år, og kapasiteten justeres med 6 prosent, opp (grønt) eller ned (rødt). I gule områder fryses kapasiteten. Fargene er med andre ord grunnlaget for om oppdrettere kan få tilbud om økt produksjonskapasitet eller ikke, og er basert på faglige råd.

En bredt sammensatt ekspertgruppe har laget en rapport om tilstanden i produksjonsområdene. Rapporten har sett på risiko for lakselusindusert dødelighet på villaks, i tråd med Stortingets forutsetninger.

I rapporten er det gjort en detaljert analyse av lakseluspåvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap for årene 2016 og 2017. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen er samstemt i sine konklusjoner.

Rapporten er vurdert av en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning.

Styringsgruppen har ut i fra ekspertgruppens rapport gjort en samlet vurdering av lakselusindusert dødelighet for laks i perioden 2016-2017. Styringsgruppens råd er basert på lik vekting av årene. Der vurderingene er forskjellig for et område i de to årene og usikkerheten er middels eller høy, har styringsgruppen valgt en konservativ tilnærming. Dette innebærer konkret at det er det året med høyest risiko for luseindusert dødelighet som har blitt førende for rådet.

Liste over produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren
2: Ryfylke
3: Karmøy til Sotra
4: Nordhordland til Stadt
5: Stadt til Hustadvika
6: Nordmøre til Sør-Trøndelag
7: Nord-Trøndelag med Bindal
8: Helgeland til Bodø
9: Vestfjorden og Vesterålen
10: Andøya til Senja
11: Kvaløya til Loppa
12: Vest-Finnmark
13: Øst-Finnmark