Historisk arkiv

Mer til kommunene fra lakseoppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Havbruksfondet skal sikre at kommunene med oppdrettsvirksomhet skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med tilrettelegging for oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om et havbruksfond som skal fordele inntektene fra vederlag fra fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringa.

Stortinget har, ved behandling av melding om Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett, vedtatt at 20 prosent av inntektene fra vederlagene tilfaller staten, mens 80 prosent skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Regjeringen ble bedt om å legge frem forslag om et havbruksfond som skal fordele kommunalsektorens andel av disse inntektene.

- Regjeringen følger nå opp Stortingets beslutning om å opprette et havbruksfond. Både næringen og flere kommuner har allerede spilt inn at det er viktig at de som legger til rette for oppdrett skal få sin andel av inntektene, sier Aspaker.

Før havbruksfondet kan opprettes må en rekke forhold avklares. Praktiske spørsmål knyttet til administrasjon og størrelsen på utbetalingene må besvares, men også spørsmålet om hva som skal ligge til grunn for en rimelig fordeling. Flere forskjellige fordelingsnøkler og utbetalings- og administrasjonsordninger diskuteres i høringsnotatet. Departementet ber om innspill på hvilke alternativer en mener er best egnet for å sikre en rimelig fordeling av inntektene. Regjeringen tar sikte på å legge frem sitt forslag til innretning av havbruksfondet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

-Vi vil nøye vurdere tilbakemeldinger fra kommuner og andre interesserte før vi fremmer vårt forslag. Jeg vet at denne saken er viktig for kommunene som er vertskap for oppdrettsnæringen, og ser frem til mange gode innspill, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Høringsfristen er 18. februar 2016.