Historisk arkiv

Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn.

– Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

Oppdretterne i ni av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. To områder får gult lys: Karmøy til Sotra og Andøya til Senja. To områder får rødt lys: Nordhordland til Stad og Stadt til Hustadvika. 
Se kartet over området her (pdf).

– For første gang får det røde lyset konsekvenser. Dette gjør vi av hensyn til miljøet, sier Sivertsen.

Rødt i to områder

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Fiskeri- og sjømatministeren har nå bestemt hvilke farger områdene skal ha:

 • Ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-Finnmark (12), Øst-Finnmark (13).
 • To produksjonsområder får gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.
 • To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5).

–  Vi har et stort ansvar for å ta vare på villaksen i Norge, og hensynet til villaksen er en viktig del av trafikklyssystemet. To områder på Vestlandet får nå rødt lys fordi påvirkningen fra lakselus på villaks er uakseptabel. Vi vil nå for første gang redusere produksjonskapasiteten i disse områdene for at villaksen skal få bedre forhold, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Faglige råd

Nærings- og fiskeridepartementet baserer fargeleggingen på naturfaglige råd. I områder der påvirkningen av lakselus har vært ulik i 2018 og 2019 har departementet gjort en samlet vurdering hvor også samfunnsøkonomiske konsekvenser har spilt inn. Dette er i tråd med Havbruksmeldingen.

– Vi har lagt særlig vekt på utviklingen i områdene når vi har tatt avgjørelsen om hvilken farge områdene skulle få, sier Sivertsen.

Fakta

 

Områder med endring fra 2018 til 2019

 • Ryfylke og Nord-Trøndelag med Bindal får grønt lys. Her har utviklingen vært positiv i måleperioden og gått fra moderat til lav påvirkning fra lakselus. Det er også positivt at de nasjonale laksevassdragene er relativt lite påvirket av lakselus.
 • Området fra Karmøy til Sotra får gult lys. Også dette området har hatt en positiv utvikling fra høy påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Det er også positivt at smittepresset er lavt utenfor det nasjonale laksevassdraget Etne.
 • Området fra Andøy til Senja får også gult lys. Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet.
 • Produksjonsområdene fra Nordhordland til Stadt og fra Stadt til Hustadvika får rødt lys. Områdene har hatt en negativ utvikling fra moderat påvirkning fra lakselus i 2018 til høy påvirkning i 2019.

Innretning på tildelingsrunden 2020

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

 • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
 • En prosent selges til fastpris. Dette er vekst på tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 156 000 kroner per tonn.
 • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 156 000 kroner per tonn.
 • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Forslag om hvordan auksjonen skal bli gjennomført vil om kort tid sendes på høring. Departementet tar sikte på å avholde auksjonen før sommeren 2020.
 • Det vil komme nærmere informasjon om fastpristildelingen fra Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene.
 • Fiskeri- og sjømatministerens beslutning kan potensielt gi en vekst på om lag 33 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.
 • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 9 000 tonn produksjonskapasitet.