Ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk

Regjeringen har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 21 000 tonn.

Bildet viser et norgeskart som er delt inn i soner med farger som viser ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk.
Ny fargelegging i trafikklyssystemet for havbruk. Foto: NFD

– Den nye fargeleggingen i trafikklyssystemet vil sørge for flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. 

Fargene er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2022 og 2023. Seks av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at oppdretterne vil få mulighet til å øke produksjonen i disse områdene. Fem områder får gult lys og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

– Vi fortsetter å legge til rette for vekst i områdene hvor lakseluspåvirkningen på villaks er akseptabel. Det innebærer også at produksjonskapasiteten holdes uendret i flere områder, og at vi reduserer produksjonskapasiteten i områder med uakseptabel påvirkning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Fremdeles rødt lys i to områder

Regjeringen har nå bestemt hvilke farger områdene skal ha:

  • Seks produksjonsområder (PO) får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (PO1), Vestfjorden og Vesterålen (PO9), Andøya til Senja (PO10), Kvaløya til Loppa (PO11), Vest-Finnmark (PO12) og Øst-Finnmark (PO13).
  •  Fem produksjonsområder får gult lys: Ryfylke (PO2), Stadt til Hustadvika (PO5), Nordmøre og Sør-Trøndelag (PO6), Nord-Trøndelag med Bindal (PO7) og Helgeland til Bodø (PO8). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.
  • To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Karmøy til Sotra (PO3) og Nordhordland til Stadt (PO4). Dette er tredje gang produksjonskapasiteten må reduseres i PO4, og andre gang produksjonskapasiteten må reduseres i PO3.

– Det bekymrer meg at påvirkningen fra lakselus øker i flere områder, og at dette skjer på tross av at målet er å redusere påvirkningen. Dersom næringen skal kunne vokse, er den nødt til å gjøre endringer for å redusere utslipp av lakseluslarver fra anleggene, sier Myrseth.

To av områdene er vurdert særskilt

Fargeleggingen følger direkte av handlingsregelen i trafikklyssystemet i områdene hvor ekspertenes vurdering av miljøpåvirkningen er lik i begge år. For to av områdene var ekspertenes vurdering ulik i 2022 og 2023. Dette gjelder Nordhordland til Stadt (PO4) og Helgeland til Bodø (PO8). Som forutsatt i Havbruksmeldingen (St. Meld 16 (2014-2015)), er det i disse områdene gjort grundigere vurderinger ut ifra den samlede miljøtilstanden der blant annet de fysiske forholdene i sjøen, tilstanden til villaksen etter kvalitetsnormen og forholdene for sjøørreten har blitt vurdert. 

Nytt av året er en vurdering av spesielt viktige og sårbare laksebestander, og om de er mer påvirket enn andre bestander i samme område. Det er også vurdert hvordan villaksen har blitt påvirket av lakselus de siste syv årene og hva det betyr for villaksbestandene totalt sett. Samtidig gir oppdrett inntekter, både for næringslivet og det offentlige. Beslutninger om fargelegging innebærer derfor en avveining av ulike hensyn.

– I begge områdene som er særskilt vurdert, har jeg lagt størst vekt på tilstanden til vill laksefisk. I PO4 har jeg også lagt vekt på påvirkningen av lakselus på villaksen over tid og behovet for å redusere denne belastningen. I PO8 har det vært viktig at vi ikke øker risikoen for uakseptabel påvirkning, og derfor ikke nå tilbyr vekst i dette området, sier Myrseth.

Trafikklyssystemet for vekst i havbruksnæringen

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Regjeringen fargelegger produksjonsområdene annet hvert år, basert på naturfaglige råd. I områder der påvirkningen av lakselus er ulik i de to årene gjør Nærings- og fiskeridepartementet en grundigere vurdering av den samlede miljøtilstanden. Dette er i tråd med Havbruksmeldingen (Meld. St. 16 (2014-2015). De naturfaglige rådene har tidligere blitt publisert her: trafikklyssystemet.no

Innretning på tildelingsrunden i 2024

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2024. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

  • Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder.
  • Én prosent selges til fastpris. Dette er tilbud om vekst på tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er 170 000 kroner per tonn.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak, vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 170 000 kroner per tonn.
  • Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. 
  • Det vil komme nærmere informasjon om fastpristildelingen fra Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene.
  • Fiskeri- og havministerens beslutning kan potensielt gi en vekst på om lag 21 000 tonn produksjonskapasitet i grønne områder.
  • Reduksjonen i røde områder er anslagsvis 11 400 tonn produksjonskapasitet. Den reelle reduksjonen kan imidlertid være noe lavere, avhengig av hvor mye produksjonskapasitet som får fritak fra nedtrekk etter unntaksreglene.