Høring av utkast til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024

Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret for tildelingsrunden 2024. Forslaget følger av trafikklyssystemet som regulerer produksjonen i oppdrett, og hovedprinsippene følger tidligere kapasitetsjusteringer.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.03.2024

Vår ref.: 24/669

Nærings- og fiskeridepartemenetet sender med dette på høring utkast til forskrift om kapasitetsjustering av tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 

Kjersti Pauline Vartdal (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Erlend Svebestad

rådgiver

Agder fylkeskommune

Bivdu

Den Norske Veterinærforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeridirektoratet

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen

Legemiddelindustrien

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstifelsen Bellona

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Næringslivet Hovedorganisasjon

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Tekna fiskehelseforeningen

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Virke

WWF