Historisk arkiv

Stortingsmelding om offentlige anskaffelser:

500 milliarder som må brukes bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen i presserommet til Nærings-og fiskeridepartementet.

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester i markedet for over 500 milliarder kroner. Innbyggerne møter offentlige anskaffelser hver dag gjennom blant annet offentlige bygg, helsetjenester og offentlig transport.

– Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag. Det er mange milliarder å hente på en bedre anskaffelsespolitikk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stortingsmeldingen "Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser" legges frem i dag. Meldingen inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Den varsler ikke endringer i regelverket, men har som mål å legge til rette for bedre ressursbruk gjennom en mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk.

Konkurranse og kompetanse

I meldingen pekes det på flere konkrete valg som oppdragsgivere bør være bevisste på når de utformer en konkurranse.

– Det viktigste virkemidlet vi har er et velfungerende marked med god konkurranse. Offentlige innkjøpere må alltid legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser, sier Røe Isaksen.

Regjeringen har særlig lagt vekt på tiltak knyttet til mer kompetanse og styrket profesjonalitet. Det varsles også at man vil etablere et samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivere for å utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

– Offentlige oppdrag er viktig for mange, ikke minst for små og mellomstore bedrifter. Da er det viktig at det offentlige ikke stiller unødig strenge krav for å kunne delta i en konkurranse, men at kravene som stilles er mest mulig relevante og målrettede, sier Røe Isaksen.

Innovative og klimavennlige anskaffelser

Regjeringen vil også legge til rette for flere innovative anskaffelser

– Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for dagens og morgendagens utfordringer. Vi må tenke smartere og være mer nyskapende. Derfor er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel, sier Røe Isaksen.

Selv om pris og kvalitet er viktige faktorer i offentlige anskaffelser, er det avgjørende at man også tar andre samfunnshensyn ved innkjøp.

Regjeringen har derfor blant annet startet arbeidet med en handlingsplan for klima- og miljøvennlige anskaffelser.

– Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å få ned klimagassutslipp og oppnå andre miljømål. Derfor legger vi nå fram en stortingsmelding for å forsterke arbeidet med klima- og miljøvennlige anskaffelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

3000 innkjøpere

Totalt er det om lag 3000 offentlige oppdragsgivere i Norge, med svært ulik kompetanse.

– Dagens innkjøpssystem er for fragmentert. Vi trenger mer kompetanse, mer samordning, og mer profesjonalitet for å lykkes, sier Røe Isaksen.

I meldingen varsler regjeringen at de vil styrke tilbudet hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Regjeringen vil også, i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene, utrede samordning av fylkeskommunale og kommunale innkjøp.

 

Regjeringen varsler blant annet at den vil:

  • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.
  • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
  • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.
  • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.
  • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.
  • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.
  • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
  • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.
  • Foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser.
  • Videreføre og videreutvikle Leverandørutviklingsprogrammet.