Historisk arkiv

Vil ha lønnsomme arbeidsplasser i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivet går godt i mange distrikter, regjeringen ønsker vekst i hele landet. Nytt utvalg skal vurdere hvilken betydning privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

- Næringslivet bidrar til å skape bærekraftige lokalsamfunn. Vår jobb som politikere på ulike nivåer handler om å legge til rette for at næringslivet kan skape verdier og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen setter ned et nytt utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

– Folk bor der verdiene er og skapes, det gjør sterke bedrifter og levende lokalsamfunn til et konkurransefortrinn for Norge. Det private næringslivet kan være en del av løsningen på mange utfordringer i distrikts-Norge, men vi trenger mer kunnskap om hva som hemmer og fremmer næringsutvikling, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Arbeidet med å finne en leder og medlemmer til utvalget begynner nå. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bakgrunn: Norsk Offentlig Utredning om næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Utvalget skal utrede og gi anbefalinger på følgende områder:

  1. Beskrive næringslivets utvikling i ulike deler av landet. Relevante størrelser er bl.a. verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter. Utvalget skal også beskrive hvilke næringer som er viktige for ulike deler av Distrikts-Norge, og på hvilken måte de er viktige.
  2. Kartlegge betydningen for næringslivet i distriktene av å være del av nasjonale og internasjonale verdikjeder.
  3. Vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget skal videre vurdere hvordan det best kan legges til rette for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene.
  4. Hvordan legge best mulig til rette for at bærekraftig utnytting av naturressursene også gir positive virkninger for lokalsamfunnene?