Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Grønn omstilling og vekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regjeringen varsler også en ny grønn omstillingspakke.

- I en krevende tid bidrar regjeringen til grønn omstilling og vekst i næringslivet. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi mer penger til de som vil satse på grønne investeringer og løsninger. Disse tiltakene skal bidra til at vi holder tempoet oppe i det grønne skiftet. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø.

Totalt 1 milliard til Nysnø
I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen blant annet å styrke Nysnø med 300 millioner kroner. Dette vil øke Nysnøs kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.

–Vi vil at det offentlige skal bidra til at private investorer fortsetter å investere i bærekraftige selskaper. Når vi nå plusser på med 300 millioner kroner, har Nysnø fått én milliard kroner i 2020, sier næringsminister Iselin Nybø.

100 millioner kroner til grønn skipsfart
Regjeringen foreslår å omdisponere 100 millioner kroner til grønn skipsfart. Det er regjeringens ambisjon at Norge skal være ledende innen blå innovative næringer og grønn ferdsel til havs. Grønn skipsfart forventes å bli et internasjonalt marked som vil gi muligheter for videre vekst, sysselsetting og eksport av norske maritime lav- og nullutslippsløsninger.

– Satsingen på grønn skipsfart er et tydelig og godt grep i klimapolitikken. Vi skal sørge for at alle typer skip tar i bruk løsninger for null- og lavutslipp. I dette arbeidet skal regjeringen være en pådriver. Nå setter vi av penger til å få ned klimagassutslippene fra lasteskip i nærskipsfart, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Varsler ny grønn omstillingspakke
I tillegg til forslagene som legges frem i revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen foreslå en egen, grønn omstillingspakke. Denne vil legges frem som en egen proposisjon i slutten av mai.

– Koronakrisen kombinert med lav oljepris viser at vår økonomi og vårt næringsliv er sårbart. Vi trenger flere ben å stå på. Ved å treffe riktige valg, kan vi ta betydelige skritt i retning av et grønnere samfunn. Da kan vi komme styrket ut, med et enda mer mangfoldig, grønt og konkurransedyktig norsk næringsliv. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærmere om tiltakene:

Kollektivtransport:

  • Regjeringen foreslår 1 500 millioner kroner for å kompensere for tapte billettinntekter for kollektivtransporten. Dette vil bidra til å opprettholde kollektivtilbudet gjennom en situasjon med lavere aktivitet.

Nysnø:

  • Regjeringen foreslår nå 300 millioner i økt kapital til Nysnø. Dette vil øke Nysnøs kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.
  • Totalt vil Nysnø ha fått tilført 1 milliard kroner i 2020.
  • Midlene skal rettes mot vekstbedrifter som kommersialiserer klimavennlig teknologi og som ikke er børsnoterte.

Grønn skipsfart:

  • Regjeringen foreslår å omdisponere 100 mill. kroner til grønn skipsfart: 25 mill. kroner til Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip (KLD) og 75 mill. kroner til en kondemneringsordning for nærskipsfarten (NFD).

Regjeringen foreslår i tillegg 150 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene. Dette vil legge til rette for at fylkeskommunene kan prioritere miljøvennlige ferjeløsninger uten at det slår ut i økte ferjetakster.