Historisk arkiv

Eksportstrategirådet opprettes 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra 1. juli starter Eksportstrategirådet i Ålesund arbeidet med å styrke norsk eksport.

Med opprettelsen av Eksportstrategirådet vil regjeringen satse mer strategisk og målrettet på eksport, i fellesskap med næringslivet.

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Staten kan ikke vedta økt eksport, og det er bedriftene som eksporterer. Med Eksportstrategirådet kobler vi likevel næringslivet tettere på eksportarbeidet vårt, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen vil løfte frem de næringene som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene, slik at flere norske bedrifter sammen kan utnytte muligheter i store internasjonale markeder.

Med opprettelsen av Eksportstrategirådet styrker regjeringen det eksisterende eksportfremmearbeidet. Rådet vil jobbe tett med næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten for å identifisere, prioritere, finansiere og utvikle noen større strategiske eksportsatsinger mot internasjonale markeder i sterk vekst.

– Det er potensial for å øke både volumet og bredden i norsk eksporten. I tillegg til råvarer har vi høy kompetanse og unik tilgang til fornybare ressurser. For å hente ut potensialet i eksportarbeidet er det helt nødvendig med tettere samarbeid og å styrke vår strategiske satsing og våre prioriteringer. Det er flere områder vi kan ha særskilte fortrinn for å lykkes i internasjonale markeder og som vil skape nye og større muligheter for norsk næringsliv, sier Nybø.

Etablerer kontor i Ålesund

Eksportstrategirådet etableres i Ålesund, vil ha rundt mellom 10 og 15 ansatte og eget styre.

– Det er ikke tilfeldig at Eksportstrategirådet er lagt til Ålesund. Langs hele norskekysten finner vi en sterk næringskultur som historisk har hatt blikket rettet utover. Sunnmøre er en region som har holdt fast på dette og innehar et sterkt, eksportrettet næringsmiljø, sier Nybø.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Midlene forvaltes av Eksportstrategirådet.

Status for handelen med utlandet

Norsk eksport er på vei til å ta seg opp igjen etter koronaåret 2020. Den samlede eksporten i første kvartal 2021 var på 335 mrd. kroner, opp fra 310