Historisk arkiv

Historisk arkiv

Nytt ekspertutvalg for klimavennlige investeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

– Hele næringslivet må med i kampen for å nå klimamålene. Dette utvalget skal legge grunnlaget for hvordan vi kan styrke rammevilkårene for klimavennlige investeringer i norske bedrifter. For regjeringen er det viktig at næringslivet satser på bærekraftige prosjekter på vei inn i det grønne skiftet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Videre skal de vurdere rammebetingelsene i Norge opp mot rammebetingelsene i andre land.

– Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve store teknologiskift og investeringer over de kommende tiårene. Skal vi ruste Norge for fremtiden, må vi legge til rette for at klimavennlige forretningsmodeller lykkes, og at lønnsomme, klimavennlige prosjekter får tilgang til nok og riktig kapital, sier næringsministeren.

Ekspertutvalget skal se sitt arbeid i sammenheng med utvalget som skal utrede perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem.

Thina Saltvedt blir utvalgsleder

Ekspertutvalget skal ledes av Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, og vil bestå av medlemmer fra både næringsliv, finans og akademia med solid kompetanse på mange relevante fagområder. Det vil i tillegg bli satt ned en referansegruppe bestående av ytterligere ekspertise med erfaring fra både industri og finans.

Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2022.

Sammensetning av utvalget:

  • Sjefanalytiker Thina Saltvedt, Oslo (leder)
  • Professor Gunnar Eskeland, Bergen
  • Konserndirektør Trude Glad, Bodø
  • Administrerende direktør Håvard Gulbrandsen, Oslo
  • Professor Verena Hagspiel, Trondheim
  • Forskningsdirektør Kristin Misund, Sarpsborg
  • Konsernsjef Astrid Skarheim Onsum, Oslo
  • Professor Jørn Rattsø, Trondheim
  • Administrerende direktør Erik Sauar, Oslo