Historisk arkiv

Skatteutvalg: Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget skal vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering.

– Formålet er å vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Perspektivmeldingen viser behovet for å legge til rette for vekst i privat sektor og økt sysselsetting. Utvalget skal vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. De skal se på hvordan Norge bør tilpasse seg endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper, i tillegg til å se på hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål. En viktig oppgave for utvalget blir å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.

– Norge mot 2025-utvalget anbefalte å sette ned et eget utvalg for en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Regjeringen følger nå opp dette med å sette ned utvalget som skal se på perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem. Det er snart syv år siden den forrige store gjennomgangen av skattesystemet, sier finansministeren.

Utvalget skal ledes av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og vil bestå av medlemmer med solid kompetanse på mange relevante fagområder. Det vil i tillegg bli satt ned en referanse­gruppe bestående av ytterligere ekspertise og sentrale næringslivs­organisasjoner.

Utvalget vil få frist 1. november 2022.

Sammensetning av utvalget:

 • Professor Ragnar Torvik, Trondheim (leder)
 • Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø
 • Partner/advokat Bettina Banoun, Oslo
 • Professor Benn Folkvord, Time
 • Dekan og professor Ola Kvaløy, Stavanger
 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo
 • Førsteamanuensis Elin I. Sarai, Bergen
 • Professor Peter Birch Sørensen, København
 • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum
 • Professor emeritus Frederik Zimmer, Oslo

Bakgrunn

Ekspertutvalg som har sett på deler av skattesystemet under denne regjeringen:

 • NOU 2021: 4 Norge mot 2025
 • NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet
 • NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk
 • NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats
 • NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer
 • NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid
 • NOU 2017: 4 Delingsøkonomien
 • NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten
 • NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem
 • NOU 2015: 15 Sett pris på miljø. Rapport fra grønn skattekommisjon
 • NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Brede skatteutvalg siden 1989:

 • NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen – en skisse til reform. Utvalget la grunnlaget for skattereformen i 1992. Reformen etablerte prinsipper som skattesystemet fortsatt bygger på.
 • NOU 1990: 11 Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester. Utvalget la grunnlaget for å reformere merverdiavgiftssystemet og innføre merverdiavgift på tjenester.
 • NOU 2003: 3 Skatteutvalget. Utvalget la grunnlaget for skattereformen i 2006 med innføringen av aksjonærmodellen.
 • NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Utvalget la grunnlaget for skatteomleggingen i 2016-2018.