Historisk arkiv

Nyheter

Viktig milepæl for CO2-prosjekt nådd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte "Londonprotokollen". Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi.

Partene til Londonprotokollen ble fredag 11. oktober enige om å tillate midlertidig bruk av endringen til protokollen fra 2009 som tillater eksport av CO2 for lagringsformål. Vedtaket er et internasjonalt gjennombrudd for fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene og vil også kunne føre til raskere utvikling av karbonfangst- og lagring som klimateknologi.

Forslaget ble fremmet av Nederland og Norge i august og Storbritannia sluttet seg til i oktober. Under partsmøtet fikk forslaget bred støtte blant partene. Flere pekte på behovet for karbonfangst- og lagring for å nå klimamålene satt i Parisavtalen. Sektorer og industrier som har få andre alternativer per i dag for å oppnå store utslippskutt ble trukket fram.

— Dette er en milepæl i arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge. CO2-håndtering kan ikke vedtas. Det må skapes gjennom å bygge prosjektet stein for stein, noe denne regjeringen har gjort. At en nå kan transportere CO2 over landegrensene er avgjørende for å få det norske CO2-lageret i Nordsjøen på plass. Uten globale kunder ville det være skattebetalerne som måtte ha tatt hele regningen og vært en barriere som kunne stoppet prosjektet. At man nå med internasjonal rett på sin side kan videreutvikle det norske fullskalaprosjektet gir selskapene et helt annet grunnlag for ambisjonen om en infrastruktur for transport og lagring av CO2 i Nordsjøen. Med dette er en viktig forutsetning for å få de framtidige finansieringsmodellene for CO2-håndtering på plass, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

— FNs klimapanel har vært tydelige på at karbonfangst- og lagring er viktig del av løsningen for å nå klimamålene i Parisavtalen. Den nye enigheten mellom partene viser at det er oppslutning om at karbonfangst- og lagring er et av mange nødvendige klimatiltak på veien mot et lavutslippssamfunn i 2050. Det er viktig å ha et internasjonalt rammeverk som bidrar til utvikling av klimateknologier, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bakgrunn:

Londonprotokollen er en global avtale som regulerer dumping av avfall til havs. Endringen fra 2009 som tillater eksport av CO2 til permanent lagringsformål offshore, vil tre formelt i kraft når to tredjedeler av partene til protokollen har ratifisert den nasjonalt. Per dags dato har protokollen 53 parter. Norge vil fortsette å oppfordre partene til protokollen til å ratifisere endringen, med sikte på formell ikrafttredelse så snart som mulig.