Historisk arkiv

Stadfester planendring for Okla vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Departementet har i dag stadfestet NVEs vedtak om planendring for Okla vindkraftverk. Olje- og energidepartementet ga i desember 2013 konsesjon til å bygge og drive vindkraftverket. Konsesjonæren er nå Falck Renewables Vind AS.

Planendringene ble godkjent av NVE i juni 2019, men vedtaket ble påklaget av flere grunneierlag, lokalt jakt- og fiskelag, lokalt turlag og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Planendringene innebærer at antall vindturbiner reduseres fra seks til fem. En ny turbintype  endrer turbinhøydene og  utvider planområdet noe som følge av vingesveip. Kildestøyen blir litt redusert. Den interne veitraseen er kortet ned på. De negative virkningene for natur og miljø blir mindre med de endrede planene, og det er ikke fremkommet opplysninger om nye negative virkninger som ikke er vurdert tidligere. Departementet mener at kunnskapsgrunnlaget for både naturmangfold og kulturminner er tilstrekkelig for at det kan fattes vedtak om den omsøkte planendringen.

Et innbygger-initiativ fra Stad kommune har fulgt saken. Arbeidsgruppa for initiativet har påklaget NVEs endringsvedtak, men har også begjært omgjøring av selve konsesjonsvedtaket fra desember 2013. Departementet konkluderer med at arbeidsgruppa ikke har fremmet argumenter som ikke var kjent eller har blitt behandlet tidligere i konsesjonsprosessen. Det er ikke funnet grunnlag for omgjøring av konsesjonsvedtaket.

Les departementets vedtak her.