Historisk arkiv

Godkjenner overføring av eierskapet til Røldal-Suldal-anleggene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er i dag gitt nødvendige tillatelser for etableringen av Lyse Kraft DA, herunder overføring av Hydros eierskap til Røldal-Suldal-anleggene til Lyse Kraft DA.

Ved kongelig resolusjon og vedtak fra departementet er det gitt nødvendige konsesjoner og samtykker i forbindelse med opprettelsen av Lyse kraft DA.

I oktober 2020 opprettet Lyse Produksjon og Hydro Energi et felles selskap, Lyse Kraft DA. Selskapet overtar Lyse Produksjons hel- og deleide vannkraftverk og Hydros eierskap til vannkraftverkene i Røldal-Suldal. Partene har søkt om nødvendige konsesjoner og samtykker etter vannfallrettighetsloven.

Løsningen som partene har kommet fram til bygger på modellen for organisering av offentlig eierskap til vannkraft som regjeringen la til rette for i 2016. Løsningen innebærer at Røldal-Suldal-kraftverkene, som i dag er i privat eie av Hydro, legges til et offentlig selskap der Lyse Produksjon har eiermajoriteten.

For Hydro gir deltagelsen i Lyse Kraft DA sikker og forutsigbar tilgang på kraft. Dette er i tråd med regjeringens ønske å finne løsninger som sikrer industrien langsiktig, sikker og forutsigbar tilgang på strøm fra fornybare energikilder.

I tråd med Stortingets behandling av et representantforslag tidligere i år, er det satt vilkår om revisjon av konsesjonsvilkårene for Røldal-Suldal-anleggene. Departementet har i dag også sendt brev til NVE om å åpne revisjonssak for Røldal-Suldal. Dette vil bli fulgt opp i tråd med gjeldende praksis og retningslinjer i tiden som kommer.

Lenke til Kongelig Resolusjon