Historisk arkiv

Regjeringens arbeid med strategi for CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

RNB 2014

Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av Regjeringens klima- og energipolitikk. Både det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel peker på at fangst og lagring av CO2 vil være viktig for å møte klimautfordringene verden står overfor.

Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av Regjeringens klima- og energipolitikk. Både det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel peker på at fangst og lagring av CO2 vil være viktig for å møte klimautfordringene verden står overfor.

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 legger Regjeringen fram status for arbeidet med en strategi for CO2-håndtering. Hovedmålet med strategien er å identifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Det inkluderer regjeringens ambisjon om å få på plass minst ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen 2020.

- Verdens befolkning øker, og en større andel av den forventer stabil tilgang på energi. Samtidig må vi lykkes med å frikoble veksten i energiproduksjon fra vekst i utslipp av CO2. Et sentralt element i dette arbeidet er å utvikle metoder for å rense utslippene vi skaper, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen er opptatt av å avklare mål og behov for arbeidet og at ulike tiltak blir vurdert på en systematisk og grundig måte. Regjeringen vil fram mot statsbudsjettet for 2015 arbeide videre med strategien, inkludert videre kartlegging av muligheter for realisering av fullskala anlegg.

Teknologi for CO2-håndtering er fortsatt kostbar og har behov for ytterligere utprøving. Regjeringen vil satse videre på forskning og utvikling. Teknologisenteret på Mongstad (TCM) og forskningsprogrammet CLIMIT er sentrale deler av satsingen på CO2-håndtering. TCM har nylig inngått en intensjonsavtale med en ny leverandør om testing ved anlegget fra høsten 2014.

- Vi må øke kunnskapen og senke kostnadene for å bringe denne teknologien til markedet og gjøre den attraktiv. Norge og andre land må fortsette å satse aktivt på teknologi- og kompetanseutvikling og utvikle prosjekter for CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Teknologiutvikling vil også stå sentralt i arbeidet med fullskala anlegg. Oppskalering og driftserfaring er en viktig del av teknologiutviklingen og for å oppnå kostnadsreduksjoner. Fangst og lagring av CO2 blir et klimatiltak av betydning først når kostnadene ved teknologien er lave nok til at mange tar den i bruk.  De første prosjektene vil gi nødvendig erfaring med bygging og drift av storskalaanlegg.