Historisk arkiv

Fortsatt høy verdiskaping i petroleumssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

RNB 2015

Aktivitetsnivået på norsk sokkel er meget høyt, og mange nye felt er under utbygging eller nylig satt i drift. Næringen vil i overskuelig fremtid være Norges største næring målt i verdiskaping, eksportverdier, investeringer og inntekter til staten.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til nærmere 223 mrd. kroner i 2015. Av dette utgjør skatter og avgifter om lag 53 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med om lag 40 prosent og utbytte fra Statoil utgjør den resterende andelen.

- Oljeprisfallet og et høyt kostnadsnivå skaper store lønnsomhetsutfordringer i petroleumsnæringen. Næringen tar nå grep, og på tross av utfordringene skaper virksomheten fortsatt store verdier og tusenvis av arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Anslaget innebærer en nedgang i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på om lag 80 milliarder, sammenlignet med anslag i Nasjonalbudsjett 2015. Nedgangen må sees i sammenheng med at oljeprisen har svekket seg betydelig siden sommeren 2014. Olje- og gassprisen som er forutsatt i anslagene for 2015 er på henholdsvis 480 kroner per fat olje og 2,02 kroner per standard kubikkmeter gass.

- Ressursene på norsk sokkel vil gi verdiskaping i mange tiår fremover. Næringen må opprettholde et langsiktig perspektiv. Nye, lovende leteområder er avgjørende for en langsiktig, positiv utvikling for Norges største næring. Derfor er regjeringen opptatt av å holde et forutsigbart og høyt tempo i tildeling av nye områder. Dette er særlig viktig i dagens krevende situasjon i næringen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Investeringene (eksklusive leting) i petroleumssektoren var i 2014 på rundt 174 milliarder kroner (faste 2015-kroner). I 2015 ventes investeringene å falle med om lag 15 prosent. Utviklingen er drevet av omfanget av prosjekter som til enhver tid er under utbygging. Totale letekostnader i 2015 er anslått til om lag 30 milliarder kroner og det ventes 40 letebrønner i 2015, ned fra 56 letebrønner i 2014.

Totalproduksjonen av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel er ventet å være rundt 215,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2015. Gass utgjør om lag halvparten av total produksjon. Produksjonen de nærmeste årene er ventet å være relativt stabil. 

Estimatet for de samlede petroleumsressursene på norsk sokkel er anslått til å være om lag 14,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 89 milliarder fat. Av de totale utvinnbare ressursene var 45 prosent produsert ved inngangen til 2015.