Historisk arkiv

- Johan Castberg: En merkedag for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Dette er en merkedag for landet og for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. Tirsdag mottok han plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Overrekkelsen fant sted hos Statoil i Hammerfest med de to partnerne i feltet til stede.

- Det er svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Johan Castberg. Dette er den tredje feltutbyggingen i Barentshavet og sentral for utviklingen av petroleumsnæringen i nord. Johan Castberg er et stort felt. Utbyggingen vil skape betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen, både i utbyggingsfasen og når feltet er i drift, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Søviknes berømmet partnerskapet for et godt arbeid med utbyggingsplanen.

- Jeg vil gi ros til alle hos operatøren Statoil, i partnerskapet og hos kontraktørene som har modnet dette prosjektet fram til investeringsbeslutning. Selskapene har klart å bringe fram et svært lønnsomt prosjekt. Jeg er imponert over den jobben som er gjort for å finne gode løsninger og redusere kostnadene. Utbyggingen vil skape store verdier for felleskapet, sier Søviknes.
 
De samlede inntektene fratrukket kostnadene på Castberg er i konsekvensutredningen anslått til 188 milliarder kroner, hvorav rundt 138 milliarder kroner tilfaller staten i skatter. Samlet nasjonal sysselsetting i utbyggingsfasen er anslått til i underkant av 47 000 årsverk. I underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge. Årlig sysselsetting i driftsfasen er beregnet til om lag 1 700 årsverk, av disse rundt 500 i Nord-Norge.

-  Olje og gass er Norges suverent største næring. Den stimulerer til positiv nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Alle anslag tilsier at verdiskapingen i næringen vil være høy også framover. Jeg har stor tro på at sektoren vil bety enda mer for den nordlige landsdelen. Regjeringen gjør hva den kan for å legge til rette for mulighetene, og så håper jeg bransjen griper sjansen, sier Søviknes.

Statsråd Terje Søviknes mottok i dag plan for utbygging og drift for Johan Castberg-feltet i Hammerfest. I front: olje- og energiminister Terje Søviknes sammen med Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil og Siri Kindem, områdedirektør ved Drift Nord, Statoil. Foto: EBM/OED

Statsråd Terje Søviknes mottok i dag plan for utbygging og drift for Johan Castberg-feltet i Hammerfest. I front: olje- og energiminister Terje Søviknes sammen med Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil og Siri Kindem, områdedirektør ved Drift Nord, Statoil. Foto: EBM/OED

Olje- og energidepartementet vil nå behandle utbyggingsplanen med sikte på fremleggelse for Stortinget våren 2018.

Fakta om Castberg-feltet:

- Oljefeltet Johan Castberg ligger i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest.

- Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet (FPSO) tilknyttet et havbunnsanlegg.

- Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner.

- Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter.

- Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Castberg-feltet ligger i utvinningstillatelse 532. Rettighetshaverne er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 %), Eni Norge AS (30 %), Petoro AS (20 %).