Historisk arkiv

Tillatelse til bygging av Tolga kraftverk og 132 kV kraftledning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Opplandskraft DA har i statsråd i dag fått tillatelse til å bygge Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) nettilknytning i Tolga kommune i Hedmark.

Årlig kraftproduksjon er anslått til 191 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 9.500 husstander. Rundt halvparten av kraften vil bli produsert om vinteren når behovet for kraft er størst, ettersom  kraftverket utnytter regulert vann fra Aursunden.

- Den regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt, og vil fortsette å være det framover. Utbyggingen av kraftverket i Tolga vil gi tilgang på mer fornybar kraft, styrke forsyningssikkerheten og skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet og de forskjellige utbyggingsalternativene er de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av fornybar vannkraftproduksjon veid opp mot de negative virkningene. Det gis tillatelse til utløp fra kraftverket nedstrøms Eidsfossen.

Ulempene knytter seg hovedsakelig til virkninger for harr og ørret, friluftsbasert fiske og landskap. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av minstevannføring hele året i Glomma, samt en rekke vilkår for å ivareta toveis vandring av fisk forbi kraftverket. Fisketurismen støttes med et fond på 5 millioner kroner som skal forvaltes av Tolga kommune.

Her kan du lese vedtaket