Historisk arkiv

Trondheim får nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Sintef Energi får i oppdrag å opprette et nytt forskningssenter for petroleumsvirksomheten. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk sokkel. Sintef Energi ble tildelt oppdraget fra Forskningsrådet i sterk konkurranse med Christian Michelsen Research i Bergen.

Stort bidrag fra OED

Olje- og energidepartementet bevilger 15 millioner kroner til senteret. I tillegg bidrar en rekke oljeselskaper og leverandørbedrifter. Samtidig deltar Sintef, Sintef Ocean, NTNU og flere utenlandske forskningsorganisasjoner som forskningspartnere.

 – Jeg vil gratulere Sintef Energi med denne viktige tildelingen. I tøff konkurranse er de valgt ut til å bli det nye norske landslaget for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Når arbeidet kommer i gang vil samarbeid være nøkkelen til suksess. Når vi forener innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Det er først når vi går fra forskning til forretning at vi oppnår konkrete resultater i form av lavere utslipp, sier han.

Kan gi viktige bidrag

Målsetningen er klar: Det skal utvikles teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel betydelig innen 2030.

Målet er å utdanne 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater og mer enn 30 masterstudenter.

De skal forske bredt: Ettersom litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer fra turbiner, blir det viktig å se på økt effektivitet og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO2-fritt drivstoff.

Man skal også finne ut hvordan man kan redusere kostnadene for elektrifisering. I tillegg kan fornybar energi i form av brenselceller bli et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret skal derfor se på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk i drift av reservoarer, brønner og installasjoner.

Norge ligger langt fremme, men kan bli bedre

Norsk petroleumsproduksjon ligger langt fremme når det gjelder klimagassutslipp per produsert enhet. Men skal man nå de internasjonale klimamålene, er det nødvendig å redusere utslippene ytterligere.

I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene.

Stor interesse fra industrien

Petroleumsnæringen har gjennom flere strategiprosesser kartlagt utfordringene og identifisert forskningsbehov og mulige tiltak for å redusere utslippene. Den offentlige finansieringen og utlysningen av et forskningssenter har vært en oppfølging fra anbefalinger fra OG21-strategien og "Veikart for norsk sokkel."